Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Warsztaty „Wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Warsztaty „Wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom”

Patrycja Linke - Malinowska
29.01.2018

W dniach 24 – 26.01.2018 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzono pierwszą edycję warsztatów pt. „Wymiana doświadczeń w zakresie przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

Uczestnikami spotkania byli koordynatorzy ds. legalności zatrudnienia z Bieszczadzkiego, Nadbużańskiego, Morskiego, Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz wykładowcy z Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Specjalistycznego Straży Granicznej w Lubaniu.

Głównym celem warsztatów była wymiana dobrych praktyk i doświadczeń osób wykonujących zadania w obszarze obejmującym tematykę oraz koordynujących wykonywanie czynności w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Uczestnicy omawiali kwestie bieżących problematycznych obszarów w ramach prowadzonych czynności kontrolnych oraz nowe zadania funkcjonariuszy SG, które wynikają z nowelizacji Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ww. ustawy. W tym zakresie została omówiona m.in. kwestia działań funkcjonariuszy SG w zakresie realizacji zapisu art. 302 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zasad przekazywania Urzędom Wojewódzkim oraz Powiatowym Urzędom Pracy informacji, o których mowa w art. 88j ust. 4, art. 88z ust. 7 i art. 88x Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pod dyskusję poddano też zasady nakładania sankcji karnych wynikających z wykonywania pracy przez cudzoziemca oraz powierzania wykonywania pracy wbrew przepisom.

do góry