Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna V zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

V zjazd studiów podyplomowych pn. „Postępowanie administracyjne w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu” na Uniwersytecie Łódzkim

Anna Chmura
30.01.2018

W dniach 27 – 28 stycznia 2018 r. odbył się pierwszy w tym roku, a już piąty z kolei zjazd studiów podyplomowych z zakresu postępowania administracyjnego w kontekście zobowiązania cudzoziemca do powrotu, organizowanych wspólnie przez OSS SG i UŁ, realizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Studenci - funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej, ale także pracownicy Urzędu ds. Cudzoziemców, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, wzięli udział w zjeździe, poświęconym zasadom, procedurom i skutkom udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.
Zanim jednak zaczęły się wykłady – studenci – w ramach sesji egzaminacyjnej – poddani zostali sprawdzianowi semestralnemu, który miał na celu zweryfikowanie poziomu zdobytej dotąd wiedzy. Wszyscy zaliczyli test z wynikiem pozytywnym.

Wykłady, prowadzone pierwszego dnia przez Przewodniczącego Rady do Spraw Uchodźców dr Pawła Dąbrowskiego, dotyczyły zagadnień związanych z treścią Konwencji Genewskiej, ze szczególnym uwzględnieniem definicji uchodźcy i problematyki związanej ze statusem uchodźcy. Sporo miejsca poświecono szerokiemu spektrum zagadnień branych pod uwagę przy rozpatrywaniu kwestii uchodźstwa i kwestii uregulowań prawnych, związanych z udzielaniem ochrony międzynarodowej. 
Dr Paweł Dąbrowski odniósł się również do kwestii ochrony udzielanej cudzoziemcom na podstawie Ustawy o cudzoziemcach, tj. zgodzie na pobyt ze względów humanitarnych i zgodzie na pobyt tolerowany, zwłaszcza w kontekście wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Drugiego dnia zajęć słuchacze pracowali w grupach ćwiczeniowych i pod kierunkiem wykładowców z Rady do Spraw Uchodźców: dr. Pawła Dąbrowskiego i mgr. Jakuba Jamki rozpatrywali i omawiali kazusy zaczerpnięte z praktyki Rady, dotyczące udzielania cudzoziemcom ochrony.
Rada do Spraw Uchodźców jest organem administracji publicznej, rozpatrującym m.in. odwołania cudzoziemców od decyzji wydanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawach o nadanie lub pozbawienie cudzoziemców ochrony międzynarodowej, zatem materiał do ćwiczeń był obszerny i zróżnicowany.

Studia współfinansowane są z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji projekt nr 19/2-2017/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów”.

do góry