Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Przepisy regulujące zasady składania i rozpatrywania petycji - Petycje -

Nawigacja

Petycje

Przepisy regulujące zasady składania i rozpatrywania petycji

18.09.2015

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870 j.t.), która weszła w życie dnia 6.09.2015 r.
Zgodnie z ww. ustawą:

 • Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 • Petycja może być złożona w interesie:
 1. publicznym;
 2. podmiotu wnoszącego petycję;
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 • Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.
 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja.
 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 • Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu, który wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 • Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Uwaga!

Zgodnie z art.7 ust.1.ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870 j.t.) jeżeli petycja nie spełnia wymogów w zakresie oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) lub wskazania miejsca zamieszkania (siedziby podmiotu wnoszącego petycję) oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów) pozostawia się ją bez rozpatrzenia.


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej:

Administratorem Państwa danych osobowych jest  p.o. Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Jacek WYSOKIŃSKI, kontakt: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, Tel. +48 75 725 4002 (sekretariat), Fax: +48 75 7254 700, e-mail: ossluban@strazgraniczna.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, kontakt: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, Tel. +48 75 725 4050, Fax: +48 75 7254 700, e-mail: woin.ossluban@strazgraniczna.pl.

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Są one  przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych  znajduje się pod podanym niżej adresem:

http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/ochrona-danych-osobowyc/29501,Ochrona-danych-osobowych-RODO.html

W przypadku nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/ wniesionego skargi, wniosku lub petycji.

do góry