Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Skargi i wnioski do Komendanta OSS SG w Lubaniu - Skargi i wnioski -

Nawigacja

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski do Komendanta OSS SG w Lubaniu

15.10.2009

Skargi i wnioski do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej
w Lubaniu można wnosić:
 
PISEMNIE NA ADRES:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

ZA POMOCĄ FAKSU NA NUMER:
75 72 54 700

ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
 e-mail: skargi.osssg@strazgraniczna.pl
 

ZA POMOCĄ ELEKTRONICZNEJ PLATFORMY USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
(dla osób posiadających profil zaufany na e-puap):
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu


LUB USTNIE DO PROTOKOŁU:
Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
w sprawach skarg i wniosków przyjmuje
w poniedziałki w godz. 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 17.00
telefon: 75 72 54 002 
natomiast funkcjonariusze Referatu Kontroli w Kierownictwie
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.00
telefon: 75 72 54 265   

Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie:
1.    przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017, poz. 1257 t.j.),

2.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:
-  imię i nazwisko skarżącego,
-  dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),
- dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!
Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.
www.rpo.gov.pl


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej:

Administratorem Państwa danych osobowych jest  p.o. Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Jacek WYSOKIŃSKI, kontakt: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, Tel. +48 75 725 4002 (sekretariat), Fax: +48 75 7254 700, e-mail: ossluban@strazgraniczna.pl

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, kontakt: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, Tel. +48 75 725 4050, Fax: +48 75 7254 700, e-mail: woin.ossluban@strazgraniczna.pl.

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wniosku lub petycji na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. Są one  przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych  znajduje się pod podanym niżej adresem:

http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/ochrona-danych-osobowyc/29501,Ochrona-danych-osobowych-RODO.html

W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi, wniosku lub petycji.

do góry