Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Informacja o składnikach majątku zbędnego Wydziału Łączności i Informatyki - Informacja o składnikach majątku zbędnego -

Nawigacja

Informacja o składnikach majątku zbędnego

Informacja o składnikach majątku zbędnego Wydziału Łączności i Informatyki

Autor : Anna Chmura
06.10.2015

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu informuje, że posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki, których wykazy zamieszczono poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być nieodpłatnie przekazane jednostkom budżetowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub jednostkom samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony lub bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, zgodnie z § 38 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2018 r.

Wniosek powinien zawierać:

  1. nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  2. wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
  3. oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

W pierwszej kolejności uwzględniane będą potrzeby jednostek Straży Granicznej i pozostałych jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nieodpłatne przekazanie składników majątku zostanie dokonane w oparciu o ceny ewidencyjne.

Komputery oraz inne urządzenia zostaną przekazane bez nośników danych.

 

Informacji w powyższej sprawie udziela pan Maciej Pietruszewski, tel. 75 725 40 99 (służb.: 666 40 99).

 

UWAGI:

Przekazany sprzęt i materiały nie podlegają reklamacji.    

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zastrzega sobie prawo wycofania składników majątku z wykazu bez podania przyczyny.

do góry