Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 2015 - 2015 r. -

Nawigacja

2015 r.

Anna Chmura
25.05.2016

Warsztaty „Praktyczne aspekty zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców”

Kurs doskonalący pt. „Informacje o krajach pochodzenia”

Warsztaty „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”

Kurs doskonalący „Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG”

Kurs doskonalący "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych"

Kurs doskonalący „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”

Warsztaty dot. wymiany doświadczeń na temat orzecznictwa w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony (ochrona wynikająca z Konwencji Genewskiej oraz Rzymskiej)

Kurs doskonalący „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Warsztaty „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”

Warsztaty „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Warsztaty dot. wymiany doświadczeń na temat orzecznictwa w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony (ochrona wynikająca z Konwencji Genewskiej oraz Rzymskiej)

Warsztaty pt. „Wymiana doświadczeń na temat orzecznictwa w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony (ochrona wynikająca z Konwencji Genewskiej oraz Rzymskiej)”

Kurs doskonalący „Strategie komunikowania się z cudzoziemcami”

Warsztaty dotyczące „Praktycznych aspektów zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców”

Warsztaty pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”

Pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”

Warsztaty „Właściwość organów w zakresie spraw związanych z cudzoziemcami”

Kurs doskonalący "Rola organów w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy”

Kolejna edycja kursu doskonalącego pt. „Strategie komunikowania się z cudzoziemcami”

Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych

Strategie komunikowania się z cudzoziemcami

Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Kurs doskonalący pt. „Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG”

Pierwsza edycja warsztatów „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”

Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Warsztaty „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur azylowych”

Pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”

Kurs doskonalący pt. „Informacje o krajach pochodzenia”

Kurs doskonalący „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

do góry