Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna 2016 - 2016 r. -

Nawigacja

2016 r.

Anna Chmura
25.05.2016

Kurs doskonalący pt. „Strategie komunikowania się z cudzoziemcami”

Kurs doskonalący pt. „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu”

Kurs doskonalący "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych"

Warsztaty pt. „Właściwość organów w zakresie spraw związanych z cudzoziemcami”

Druga edycja kursu doskonalącego pt. "Strategie komunikowania się z cudzoziemcami"

Warsztaty pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”

Kurs doskonalący pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”

Warsztaty pt. „Praktyczne aspekty zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców”

Kurs doskonalący "Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej”

Kurs doskonalący pt. "Informacje o krajach pochodzenia"

Warsztaty dotyczące wymiany doświadczeń na temat orzecznictwa w zakresie udzielania cudzoziemcom ochrony (ochrona wynikająca z Konwencji Genewskiej oraz Rzymskiej)

Warsztaty „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych”

Kurs doskonalący "Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu"

Warsztaty „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami”

Kurs pt. "Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców"

Kurs doskonalący pt. „Przepisy prawa unijnego związane z funkcjonowaniem obszaru Schengen oraz wspólnego europejskiego systemu azylowego, a także ich stosowanie z uwzględnieniem kompetencji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, Wojewodów oraz organów SG”

Kurs doskonalący "Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu"

Kurs doskonalący „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”

Kurs doskonalący "Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej"

Kurs doskonalący „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym”

Kurs doskonalący pt. „Strategie komunikowania się z cudzoziemcami” (6 - 10.06.2016 r.)

Warsztaty pt. „Identyfikacja osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych” (14 - 17.06.2016 r.)

Warsztaty nt. „Praktycznych aspektów zastosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w postępowaniach prowadzonych wobec cudzoziemców” (5 - 9.09.2016 r.)

Warsztaty „Zarządzanie zespołem w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z cudzoziemcami” (13 - 16.09.2016 r.)

Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej (13 - 16.09.2016 r.)

Pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych” (3 - 7.10.2016 r.)

Kurs doskonalący „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców” (10 - 14.10.2016 r.)

Kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej” (10 - 14.10.2016 r.)

Kurs doskonalący „Zasady identyfikacji cudzoziemców” (17 - 21.10.2016 r.)

Kurs doskonalący „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z regionu Maghrebu, Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej” (17 - 21.10.2016 r.)

Kurs doskonalący „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu” (25 - 28.10.2016 r.)

„Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców” (24 - 28.10.2016 r.)

Kurs doskonalący "Rola organów w postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej” (7 - 10.11.2016 r.)

Kurs doskonalący „Przesłanki przyznania ochrony cudzoziemcom w kontekście wydawanych decyzji o zobowiązaniu do powrotu” (7 - 10.11.2016 r.)

Kurs doskonalący „Społeczno – kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Subkontynentu Indyjskiego” (7 - 10.11.2016 r.)

Kolejna edycja kursu doskonalącego pt. „Metody i techniki przesłuchań w postępowaniu administracyjnym” (14 - 18.11.2016 r.)

Kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej” (14 - 18.11.2016 r.)

Warsztaty dotyczące "Identyfikacji osób należących do grup wrażliwych (ofiary handlu ludźmi, osoby ze stresem pourazowym (PTSD), z zaburzeniami psychicznymi) w kontekście realizowanych procedur administracyjnych" (22 - 25.11.2016 r.)

Kurs doskonalący "Czynności służb migracyjnych realizowane wobec cudzoziemców na podstawie przepisów krajowych” (21.11 - 2.12.2016 r.)

Kurs doskonalący pt. „Społeczno-kulturowe aspekty komunikacji z cudzoziemcami z Kaukazu i Azji Centralnej” (28.11 - 2.12.2016 r.)

do góry