Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Pion Głównego Księgowego -

Nawigacja

Pion Głównego Księgowego

Pion Głównego Księgowego

30.09.2009

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Ewa ZAJĄCZKOWSKA - SUKACZ

tel. 75 72 54 020

Do zadań realizowanych przez Pion Głównego Księgowego  należy:

1) prowadzenie rachunkowości  na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów;

2) opracowanie zasad (polityki) rachunkowości;

3) planowanie dochodów i  wydatków budżetowych oraz funduszy celowych w układzie paragrafowym i zadaniowym oraz funduszy specjalnego przeznaczenia w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

4) organizowanie i prowadzenie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych  z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów  dotyczących tej operacji;

5) zapewnienie prawidłowego wydatkowania środków budżetowych  oraz działalności pozabudżetowej, za szczególnym uwzględnieniem gospodarki  funduszem płac oraz pozostałych wydatków grupy „0” – finanse;

6) prowadzenie rachunków bankowych oraz ewidencjonowanie i rozliczanie służbowych kart płatniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) prowadzenie obsługi kasowej;

8) windykacja należności;

9) regulowanie zobowiązań, terminowe rozliczanie sum depozytowych i pozostałych rozrachunków,  środków pochodzących z funduszy celowych oraz środków unijnych, a w szczególności wierzytelności osób trzecich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów skarbowych i banków;

10) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi ośrodka w celu prawidłowej realizacji planu finansowego;

11) naliczanie uposażeń, wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz naliczanie i wypłata innych świadczeń pieniężnych, dokonywanie potrąceń oraz naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczek  na podatek dochodowy od osób fizycznych;

12) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

13) ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji Pionu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym  związanej  z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego;

14) sporządzanie analiz ekonomicznych z wykonania budżetu;

15) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej, z wykonania planu finansowego w układzie paragrafowym i zadaniowym oraz sprawozdań dotyczących realizacji planu zamówień publicznych w terminach i w sposób określony w obowiązujących przepisach;

16) obsługa systemu TREZOR w zakresie planowania wydatków oraz sprawozdawczości finansowej;

17) ewidencjonowanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania pozostających we właściwości Pionu.

 

do góry