Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Pododdziały Szkolne -

Nawigacja

Pododdziały Szkolne

Pododdziały Szkolne

30.09.2009

KOMENDANT PODODDZIAŁÓW SZKOLNYCH
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Piotr GRABOWSKI

tel. 75 72 54 119

Do zadań realizowanych przez Pododdziały Szkolne należy:

1)  sprawowanie nadzoru nad  przestrzeganiem przepisów oraz  zasad regulaminowego zachowania się słuchaczy, a także porządku obowiązującego w Ośrodku;

2) prowadzenie działalności wychowawczej;

3) prowadzenie dokumentacji związanej z pobytem słuchaczy;

4) opiniowanie słuchaczy zgodnie  z obowiązującymi przepisami;

5) przedstawianie właściwym  komórkom organizacyjnym Ośrodka danych w zakresie zapewnienia wyżywienia dla słuchaczy;

6)  organizowanie przedsięwzięć  umożliwiających rozwijanie zainteresowań zawodowych słuchaczy;

7) organizowanie zajęć  programowych, doskonalących oraz treningów z  zakresu regulaminu musztry i ceremoniału Straży Granicznej;

8) prowadzenie analizy postępów słuchaczy  w nauce;

9) organizowanie funkcjonowania magazynu  broni zgodnie z obowiązującymi przepisami;

10) współpraca z  kadrą komórek organizacyjnych Ośrodka w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego oraz  kształtowania postaw funkcjonariusza Straży Granicznej.
do góry