Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Referat Kontroli -

Nawigacja

Referat Kontroli

Referat Kontroli

28.10.2011

REFERAT KONTROLI

Straszy specjalista - koordynator

mjr SG Beata REJCZAK
tel. 75 72 54 265

Do zadań Referatu Kontroli należy:

1) kontrolowanie działalności komórek organizacyjnych Ośrodka oraz wykonywania obowiązków i czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka;

2) realizowanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, a także prowadzenie rejestru i sporządzanie dokumentacji w tym zakresie;

3a) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji, a także sporządzanie dokumentacji w tym zakresie, zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności kontrolnej i załatwiania skarg i wniosków, a także przesyłanie ich w określonych terminach do Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej;

5) organizowanie i koordynowanie działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i przekazywania informacji dotyczących skarg, wszczętych postępowań dyscyplinarnych i karnych, będących skutkiem złożonych skarg oraz informacji o zdarzeniach nadzwyczajnych, przekazywanych Rzecznikowi Praw Obywatelskich za pośrednictwem Inspektoratu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Komendanta Głównego Straży Granicznej, a także współpracy w realizacji tego zadania;

6) monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych sformułowanych w dokumentach pokontrolnych dotyczących działalności Ośrodka;

7) informowanie Komendanta Ośrodka o ujawnionych nieprawidłowościach w celu niezwłocznego podjęcia działań zaradczych i usprawniających.

do góry