Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Samodzielna Sekcja Prezydialna -

Nawigacja

Samodzielna Sekcja Prezydialna

Samodzielna Sekcja Prezydialna

Autor:
14.11.2016

 KIEROWNIK SAMODZIELNEJ SEKCJI PREZYDIALNEJ

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

mjr SG Beata CZARNIECKA - SERAFIN

tel. 75 72 54 010

 

Do zadań realizowanych przez  Samodzielną Sekcję Prezydialną należy:

1) zapewnienie obsługi administracyjno - biurowej i recepcyjnej Komendanta Ośrodka;

2) przygotowanie i zapewnienie obsługi narad, odpraw, spotkań i konferencji organizowanych przez Komendanta Ośrodka oraz ich dokumentowanie;

3) przygotowywanie i obsługa uroczystości organizowanych w Ośrodku oraz ich dokumentowanie;

4) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami organów państwowych, w tym administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi oraz z przedstawicielami środków masowego przekazu;

5) opracowanie i  aktualizacja strony internetowej i intranetowej Ośrodka  oraz informacji  publicznych udostępnianych na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej SG Ośrodka;

6) prowadzenie współpracy  ze Sztabem Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej;

7) opracowywanie materiałów  informacyjnych na potrzeby Komendanta Ośrodka;

8) aktualizacja zbioru aktów prawnych i  innych przepisów;

9) koordynowanie i organizowanie wizyt zagranicznych oraz zapewnienie obsługi delegacji zagranicznych w Ośrodku;

10) nadzór  nad właściwym funkcjonowaniem i zabezpieczeniem zasobów historycznych Ośrodka;

11) utrzymywanie bieżących kontaktów z  przedstawicielami środków masowego przekazu  i  inspirowanie dziennikarzy do podejmowania tematyki z  zakresu zadań  realizowanych przez Ośrodek;

12) podejmowanie  działań zmierzających do należytego wykorzystania publikacji prasowych w służbowej działalności Ośrodka oraz zapewnienie  udzielania odpowiedzi na krytykę i   interwencję prasową przez Ośrodek.

13) sporządzanie rozkazu dziennego Komendanta Ośrodka.

do góry