Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wydział Kadr -

Nawigacja

Wydział Kadr

Wydział Kadr

30.09.2009

NACZELNIK WYDZIAŁU KADR
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 

ppłk SG Joanna KOSTECKA


tel. 75 72 54 129

 

Do zadań realizowanych  przez Wydział Kadr należy:

1) opracowywanie kierunków i zasad prowadzenia polityki kadrowej zgodnie z  obowiązującymi przepisami w ramach przydzielanych środków  finansowych oraz przyznanych etatów  i limitów;

2) prowadzenie spraw osobowych funkcjonariuszy, wynikających  ze stosunku służbowego oraz trybu postępowania w tych sprawach, a także spraw osobowych pracowników wynikających ze  stosunku pracy;

3) prowadzenie naboru  kandydatów do służb  i pracy,  w tym występowanie  z wnioskami o przeprowadzenie postępowań sprawdzających  w zakresie  dostępu do  informacji niejawnych;

4) prowadzenie, przechowywanie  i udostępnianie, zgodnie z przepisami, dokumentacji kadrowej dotyczącej przebiegu  służby funkcjonariuszy i pracy pracowników;

5)  występowanie do właściwej komórki wewnętrznej Biura Spraw  Wewnętrznych Straży Granicznej z wnioskiem o wyrażenie stanowiska w sprawach  funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka, w przypadkach w których, na podstawie odrębnych przepisów, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży
Granicznej jest zobowiązane lub uprawnione do wyrażania stanowiska;

6) przygotowywanie projektów rozkazów, decyzji, postanowień oraz pisemnych zawiadomień w sprawach osobowych i przedkładanie ich Komendantowi Ośrodka;

7) prowadzenie ewidencji, sprawozdawczości i dokonywanie analiz z zakresu spraw kadrowych oraz organizacyjno – etatowych;

8) ewidencjonowanie i nadzorowanie czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych podjętych w stosunku do funkcjonariuszy i słuchaczy oraz przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w tym zakresie;

9) sprawowanie nadzoru nad planowaniem  i realizacją planów urlopów oraz rozkładem czasu służby i pracy, a także ewidencjonowanie obecności funkcjonariuszy i pracowników w służbie i pracy

10) sprawowanie nadzoru nad okresowym opiniowaniem funkcjonariuszy Ośrodka;

11) aktualizacja danych kadrowych gromadzonych w programach i systemach teleinformatycznych;

12) przygotowywanie dokumentów stanowiących podstawę do wydania decyzji emerytalno – rentowych;

13) realizowanie zadań związanych z uzupełnieniem rezerw mobilizacyjnych.

do góry