Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wydział Ochrony Informacji -

Nawigacja

Wydział Ochrony Informacji

Wydział Ochrony Informacji

Autor :
30.09.2009

NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI

tel. 75 72 54 050

Do zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Informacji należy:

1) realizacja zadań wynikających  z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2) realizacja czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem informacji jawnych;

3) koordynowanie w zakresie formalnym realizacji zadań związanych  z obiegiem informacji jawnych w Ośrodku;

4) sprawowanie  nadzoru nad treścią strony internetowej i intranetowej Ośrodka, pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami  w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych  osobowych;

5) koordynowanie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej;

6) realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej;

7) realizacja zadań archiwum zakładowego Ośrodka;

8) dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy pełniących służbę i  pracowników zatrudnionych w Ośrodku, składanych Komendantowi Ośrodka;

9) realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej,  pozostających we właściwości Wydziału;

10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

11) organizowanie w Ośrodku szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i  danych osobowych oraz przygotowań obronnych i kryzysowych;

12) realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji Komendanta Ośrodka;

13) współudział w przygotowaniu i zapewnieniu szczególnej ochrony obiektów Ośrodka, jako obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacja zadań wynikających z planu szczególnej ochrony Ośrodka;

14) zapewnienie fizycznej ochrony obiektów Ośrodka;

15) współpraca z Biurem Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie będącym we właściwości Wydziału;

16) wspieranie  pionu logistycznego Ośrodka w zakresie wykonywania przez służbę ochrony określonych czynności  dotyczących Punktu Kontroli Technicznej po urzędowych godzinach pracy.

do góry