Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wydział Ochrony Informacji -

Nawigacja

Wydział Ochrony Informacji

Wydział Ochrony Informacji

30.09.2009

NACZELNIK WYDZIAŁU OCHRONY INFORMACJI
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Przemysław KRAKOWSKI

tel. 75 72 54 050

Do zadań realizowanych przez Wydział Ochrony Informacji należy:

1) realizacja zadań wynikających  z przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2) realizacja czynności kancelaryjnych związanych z obiegiem informacji jawnych;

3) koordynowanie w zakresie formalnym realizacji zadań związanych  z obiegiem informacji jawnych w Ośrodku;

4) sprawowanie  nadzoru nad treścią strony internetowej i intranetowej Ośrodka, pod względem jej zgodności z obowiązującymi przepisami  w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych  osobowych;

5) koordynowanie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej;

6) realizacja zadań poczty specjalnej w zakresie ochrony przesyłek oraz obsługi pocztowej;

7) realizacja zadań archiwum zakładowego Ośrodka;

8) dokonywanie analizy oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy pełniących służbę i  pracowników zatrudnionych w Ośrodku, składanych Komendantowi Ośrodka;

9) realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej,  pozostających we właściwości Wydziału;

10) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;

11) organizowanie w Ośrodku szkoleń z zakresu ochrony informacji niejawnych i  danych osobowych oraz przygotowań obronnych i kryzysowych;

12) realizacja zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji Komendanta Ośrodka;

13) współudział w przygotowaniu i zapewnieniu szczególnej ochrony obiektów Ośrodka, jako obiektu szczególnie ważnego dla bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz realizacja zadań wynikających z planu szczególnej ochrony Ośrodka;

14) zapewnienie fizycznej ochrony obiektów Ośrodka;

15) współpraca z Biurem Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie będącym we właściwości Wydziału;

16) wspieranie  pionu logistycznego Ośrodka w zakresie wykonywania przez służbę ochrony określonych czynności  dotyczących Punktu Kontroli Technicznej po urzędowych godzinach pracy.

do góry