Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wydział Techniki i Zaopatrzenia -

Nawigacja

Wydział Techniki i Zaopatrzenia

Wydział Techniki i Zaopatrzenia

30.09.2009

NACZELNIK WYDZIAŁU TECHNIKI I ZAOPATRZENIA
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

kpt. SG Arkadiusz RELISZKA

tel. 75 72 54 018

 

 

Do zadań realizowanych przez Wydział Techniki i Zaopatrzenia należy:

1) zabezpieczanie logistyczne procesu  szkolenia zgodnie z właściwością Wydziału;

2)  prowadzenie gospodarki rzeczowymi składnikami majątku w zakresie gospodarki transportowej, żywnościowej i paliwowo – energetycznej, uzbrojeniem, materiałami i sprzętem techniki specjalnej, mieszkaniowej i nieruchomościami, sprzętem kwaterunkowym, przeciwpożarowym, gospodarczym, narzędziowym i pozostałym sprzętem inżynieryjno – technicznym oraz gospodarki materiałami jednorazowego użytku;

3) zaopatrywanie komórek organizacyjnych Ośrodka w środki materiałowo – techniczne;

4) prowadzenie gospodarki magazynowej pozostającej we właściwości Wydziału;

5) planowanie, organizowanie, realizowanie oraz rozliczanie działalności pokoi gościnnych i internatowych;

6) zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Ośrodka;

7) planowanie  i realizowanie zamierzeń inwestycyjno – remontowych;

8) prowadzenie  bieżącej konserwacji mienia będącego we właściwości Wydziału;

9) planowanie  i realizowanie czynności wymaganych przepisami o dozorze technicznym;

10)  uczestniczenie w pracach mobilizacyjnych oraz zabezpieczenie odpowiednich warunków  w tym zakresie na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

11) planowanie, wydatkowanie i rozliczanie przyznanych środków finansowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi finansów  publicznych i zamówień  publicznych;

12)  organizowanie gospodarki odpadami wytwarzanymi przez Ośrodek;

13) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu szkód w mieniu Ośrodka oraz ich terminowa likwidacja;

14) organizowanie,  nadzorowanie i prowadzenie organizacji wyżywienia i działalności socjalno - bytowej w Ośrodku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

15) organizowanie  i nadzorowanie realizacji przedsięwzięć mających na celu przestrzeganie przepisów ubiorczych oraz odpowiedniego wyglądu przez funkcjonariuszy oraz słuchaczy Ośrodka;

16) zapewnienie  zgodnego z normami wyposażenia odwodu centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz pełne zabezpieczenie jego potrzeb transportowych i organizacji wyżywienia;

17) pozyskiwanie  i opracowywanie pomocy dydaktycznych;

18)  koordynowanie działalności  wydawniczej Ośrodka;

19) prowadzenie działań  zmierzających do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

20)  realizacja i współdziałanie w zakresie zadań obronnych i zarządzania kryzysowego w ramach właściwości Wydziału;

21) planowanie,  realizacja zgodnie z planem finansowym i ocena realizacji wydatków budżetowych w układzie paragrafowym i zadaniowym.

 

do góry