Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład do Spraw Cudzoziemców -

Nawigacja

Zakład do Spraw Cudzoziemców

Zakład do Spraw Cudzoziemców

30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Tomasz RÓŻAŃSKI 
tel. 75 72 54 061

Do  zadań realizowanych przez Zakład do Spraw Cudzoziemców należy:

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu:

  • problematyki dotyczącej cudzoziemców, w tym działań dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • społeczno – kulturowej identyfikacji cudzoziemców;
  • udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pełnienia służby konwojowo – ochronnej oraz obsługi cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach oraz aresztach dla cudzoziemców;
  • systemów informatycznych wykorzystywanych w komórkach  organizacyjnych właściwych do spraw cudzoziemców;

2. prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności  dydaktycznej;

3. organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4. opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;

5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

6. realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;

7. inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu;

8. koordynowanie spraw z zakresu równego traktowania w Ośrodku;

9. koordynowanie działalności Ośrodka w zakresie współpracy z Agencją Frontex.

 

do góry