Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład Ogólnozawodowy -

Nawigacja

Zakład Ogólnozawodowy

Zakład Ogólnozawodowy

30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU OGÓLNOZAWODOWEGO
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 

ppłk SG Aneta WIECZOREK


tel. 75 72 54 084

Do zadań realizowanych przez Zakład Ogólnozawodowy należy:

1. prowadzenie zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu:

  • prawa, w szczególności prawa karnego materialnego i procesowego z elementami kryminalistyki, prawa wykroczeń i prawa administracyjnego oraz przepisów związanych z realizacją ustawowych zadań Straży Granicznej określonych w art. 1 ust. 2 Ustawy o Straży Granicznej;
  • służby granicznej, kontroli ruchu granicznego, bezpieczeństwa w komunikacji;
  • języków obcych, komunikacji społecznej, elementów psychologii, etyki zawodowej;
  • technicznego zabezpieczenia służby granicznej, eksploatacji pojazdów, bezpieczeństwa i higieny pracy, teleinformatyki, obserwacji technicznej, udzielania pierwszej pomocy;

2. prowadzenie działalności wychowawczej w ramach prowadzonej przez Zakład działalności dydaktycznej;

3. organizowanie konsultacji dydaktycznych;

4. opracowywanie i aktualizacja programów szkoleń;

5. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

6. realizowanie zadań wynikających z przepisów w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej, będących we właściwości Zakładu;

7. inicjowanie działalności związanej z doskonaleniem bazy dydaktycznej oraz pozyskiwaniem i opracowywaniem pomocy dydaktycznych na potrzeby Zakładu.

do góry