Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład Organizacji Dydaktyki -

Nawigacja

Zakład Organizacji Dydaktyki

Zakład Organizacji Dydaktyki

Autor :
30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 

ppłk SG Paweł SUKACZ

 

tel. 75 72 54 178

Do zadań realizowanych przez Zakład Organizacji Dydaktyki należy:

1) planowanie przedsięwzięć szkoleniowych;

2) prowadzenie doradztwa oraz zajęć dydaktycznych z zakresu metodyki kształcenia;

3) monitorowanie potrzeb szkoleniowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

4) przygotowywanie ofert szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach obszarów kompetencji Ośrodka;

5) monitorowanie procesu opracowywania i aktualizowania programów szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących;

6) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji przedsięwzięć szkoleniowych Ośrodka;

7) planowanie i opracowywanie założeń organizacyjnych egzaminów końcowych przeprowadzanych na zakończenie szkoleń;

8) ewaluacja procesu kształcenia oraz opracowywanie zmian usprawniających jego organizację;

9) koordynowanie działalności Ośrodka w zakresie współpracy międzynarodowej;

10) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

11) prowadzenie obsługi ewidencyjnej słuchaczy;

12) planowanie  i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie  zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów), ocena realizacji  tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczenia wartości mierników;

13) koordynacja działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej oraz dokonywanie analizy stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Ośrodka zapewnienia o funkcjonowaniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

14) sporządzanie części opisowej sprawozdania z realizacji planu w układzie zadaniowym.

do góry