Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zakład Organizacji Dydaktyki -

Nawigacja

Zakład Organizacji Dydaktyki

Zakład Organizacji Dydaktyki

30.09.2009

KIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 

ppłk SG Paweł SUKACZ

 

tel. 75 72 54 178

Do zadań realizowanych przez Zakład Organizacji Dydaktyki należy:

1) planowanie przedsięwzięć szkoleniowych;

2) prowadzenie doradztwa oraz zajęć dydaktycznych z zakresu metodyki kształcenia;

3) monitorowanie potrzeb szkoleniowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

4) przygotowywanie ofert szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach obszarów kompetencji Ośrodka;

5) monitorowanie procesu opracowywania i aktualizowania programów szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących;

6) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji przedsięwzięć szkoleniowych Ośrodka;

7) planowanie i opracowywanie założeń organizacyjnych egzaminów końcowych przeprowadzanych na zakończenie szkoleń;

8) ewaluacja procesu kształcenia oraz opracowywanie zmian usprawniających jego organizację;

9) koordynowanie działalności Ośrodka w zakresie współpracy międzynarodowej;

10) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

11) prowadzenie obsługi ewidencyjnej słuchaczy;

12) planowanie  i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie  zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów), ocena realizacji  tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczenia wartości mierników;

13) koordynacja działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej oraz dokonywanie analizy stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Ośrodka zapewnienia o funkcjonowaniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

14) sporządzanie części opisowej sprawozdania z realizacji planu w układzie zadaniowym.

do góry