Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu Zakład Organizacji Dydaktyki -

Nawigacja

Zakład Organizacji Dydaktyki

Zakład Organizacji Dydaktyki

Autor:

KIEROWNIK ZAKŁADU ORGANIZACJI DYDAKTYKI
Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

ppłk SG Paweł SUKACZ


tel. 75 72 54 178

Do zadań realizowanych przez Zakład Organizacji Dydaktyki należy:

1) planowanie przedsięwzięć szkoleniowych;

2) prowadzenie doradztwa oraz zajęć dydaktycznych z zakresu metodyki kształcenia;

3) monitorowanie potrzeb szkoleniowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;

4) przygotowywanie ofert szkoleniowych w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach obszarów kompetencji Ośrodka;

5) monitorowanie procesu opracowywania i aktualizowania programów szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących;

6) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji przedsięwzięć szkoleniowych Ośrodka;

7) planowanie i opracowywanie założeń organizacyjnych egzaminów końcowych przeprowadzanych na zakończenie szkoleń;

8) ewaluacja procesu kształcenia oraz opracowywanie zmian usprawniających jego organizację;

9) koordynowanie działalności Ośrodka w zakresie współpracy międzynarodowej;

10) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie właściwości Zakładu;

11) prowadzenie obsługi ewidencyjnej słuchaczy;

12) prowadzenie ewidencji danych będących podstawą obliczania wartości mierników;

13) planowanie  i prowadzenie sprawozdawczości (w części dotyczącej mierników) budżetu w układzie paragrafowym i zadaniowym, monitorowanie (w tym monitorowanie osiąganych rezultatów/produktów), ocena realizacji  tego budżetu oraz ewidencja danych będących podstawą obliczenia wartości mierników;

14) pozyskiwanie i rozliczanie środków finansowych w zakresie realizacji szkoleń  współfinansowanych z funduszy europejskich;

15) koordynacja działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej oraz dokonywanie analizy stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Ośrodka zapewnienia o funkcjonowaniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

16)  zapewnienie realizacji działań związanych  z badaniami naukowymi w  zakresie wskazanym na podstawie decyzji  Komendanta Głównego Straży  Granicznej w sprawie powołania Rady  Naukowo -  Technicznej  przy Komendancie Głównym Straży Granicznej;

17) sporządzanie części opisowej sprawozdania z realizacji planu w układzie zadaniowym.

do góry