Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Nabór do służby - Praca -

Nawigacja

Praca

Nabór do służby

25.03.2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU DO SŁUŻBY
W OŚRODKU SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ W LUBANIU
 
W związku z trwającym naborem do służby przygotowawczej w Straży Granicznej Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu informuje, że Ośrodek poszukuje kandydatów do służby w Wydziale Łączności i Informatyki,  w Wydziale Techniki i Zaopatrzenia oraz w Zakładzie Zabezpieczenia Działań.
 
Biorąc po uwagę specyfikę służby przy prowadzonym naborze do:

Wydziału Łączności i Informatyki i Wydziału Techniki i Zaopatrzenia preferowane są osoby posiadające według właściwości:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne,
 • wiedzę w zakresie uregulowań prawnych z zakresu prawa budowlanego i warunków technicznych, postępowania administracyjnego,
 • wiedzę i doświadczenie z szeroko pojętego obszaru IT, a w szczególności znające się na działaniu i funkcjonowaniu sieci teleinformatycznych, lub 
 • wiedzę i doświadczenie z obszaru radiotechniki, w szczególności wykazujące znajomość systemów radiowych, lub
 • umiejętności pracy z wykorzystaniem programów i oprogramowania graficznego, np. Corel, CAD i NORMA,

Zakładu Zabezpieczenia Działań preferowane są osoby posiadające:

 • wykształcenie wyższe pedagogiczne ze wskazaniem na kierunek: wychowanie fizyczne,
 • posiadające umiejętności z zakresu sportów/systemów/ sztuki walki (wskazane posiadanie uprawnień instruktorskich),
 • posiadanie uprawnień instruktora strzelań,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów minimum kat. B,
 • mile widziana znajomość języków obcych (angielski, niemiecki),
 • wysoka sprawność psychofizyczna,
 • posługiwanie się pakietem biurowym Office,
 • dyspozycyjność,
 • otwartość na wyzwania i gotowość rozwijania posiadanych umiejętności.
Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu proszone są o osobiste składanie ofert w siedzibie Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego 2, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu składania dokumentów. 
 
Zapisy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 - 13.00 pod nr telefonu: 75 725 40 82 , 75 725 41 97.
 
Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania).
 
 
LICZBA KANDYDATÓW DO PRZYJĘCIA:
 
Ośrodkowi Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zostały przydzielone przez Komendanta Głównego Straży Granicznej 3 limity na przyjęcia do służby przygotowawczej w Straży Granicznej w 2019 roku - w miesiącu październiku.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM OKREŚLONE W USTAWIE O STRAŻY GRANICZNEJ:

Podstawy prawne:

 1. art. 31 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147),
 2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U. z 2006r. Nr 23, poz. 175 z. późn. zm.).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby w Straży Granicznej nie przekroczy wieku 35 lat, z zastrzeżeniem, że ww. przepisu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy o Straży Granicznej; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający warunku wieku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Przyjęcie kandydata do służby w Straży Granicznej poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym, na które składa się:

 • przyjęcie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego, a także dokumentów stwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej,
 • przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

 

PRZEBIEG PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe.

Pierwszy etap postępowania przeprowadza się w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, na potrzeby której postępowanie jest prowadzone.

Drugi etap postępowania przeprowadza się komisyjnie w ośrodku szkolenia Straży Granicznej. Komisja kwalifikacyjna powoływana jest przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 

PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA SKŁADA SIĘ Z:

 • przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;
 • wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;
 • sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 • przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne  i osobowościowe kandydata;
 • przeprowadzenia badań psychofizjologicznych.

PIERWSZY ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO rozpoczyna się od osobistego złożenia przez kandydata kompletnej dokumentacji, na którą składa się:

 • podanie o przyjęcie do służby zaadresowane do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
 • kwestionariusz osobowy – wypełniony własnoręcznie, czytelnie, pismem drukowanym,
 • dwie aktualne fotografie (kolorowe) w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia książeczki wojskowej (ksero stron wypełnionych), o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument oddzielnie).

KANDYDAT, SKŁADAJĄC PODANIE, WINIEN PRZEDŁOŻYĆ DO WGLĄDU:

 • oryginały wyżej wymienionych dokumentów,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap lub niepoddanie się badaniom i czynnościom obejmującym I etap powodują odstąpienie od dalszego postępowania.

 

PIERWSZY ETAP postępowania kończy się:

 • oceną kandydata i
 • wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

O dopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania komórka kadrowa informuje kandydata na piśmie, podając także termin i miejsce przeprowadzania drugiego etapu postępowania.

 

DRUGI ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO:

Drugi etap postępowania składa się z:

1. testów pisemnych obejmujących:

a)  test z wiedzy ogólnej,

b)  test ze znajomości języka obcego,

2. testu sprawności fizycznej,

3. rozmowy kwalifikacyjnej.

TEST Z WIEDZY OGÓLNEJ obejmuje problematykę dotyczącą:

 • historii Polski i historii powszechnej,
 • aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce i na świecie,
 • podstawowych zagadnień prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego i międzynarodowego publicznego,
 • wybranych zagadnień dotyczących funkcjonowania administracji oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Test z wiedzy ogólnej składa się z 35 pytań i trwa 40 minut.

TEST Z JĘZYKA OBCEGO składa się z zadań polegających na:

 • czytaniu tekstu i na jego podstawie udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania;
 • uzupełnianiu pojedynczych zdań jednym z podanych wyrazów;
 • tworzeniu kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadane tematy;
 • znalezieniu błędu w podanych zdaniach;
 • uzupełnieniu tekstu wyrazami wybranymi z podanej grupy wyrazów.

Testy z języka obcego obejmują zakres wiedzy wymagany do egzaminu maturalnego z tego języka na poziomie podstawowym.

Wyboru języków obcych, z których znajomości przeprowadzane są testy, dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej w zależności od istniejących potrzeb służbowych.

Test z języka obcego składa się z 60 pytań i trwa 70 minut.

TABELE PUNKTACJI testów z wiedzy ogólnej i znajomości języka obcego określa załącznik  nr 4 do ww. rozporządzenia.

 

Warunkiem przystąpienia do TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ jest uzyskanie (we własnym zakresie) i przedstawienie przez kandydata zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przestąpienia do testu.

Zasady przeprowadzania i oceny wyników testu sprawności fizycznej kandydatów określa załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia. Warunkiem wystawienia pozytywnej oceny z testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata łącznej sumy ocen z wszystkich ćwiczeń składających się na ten test nie niższej niż 15.

 

Celem ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ jest zweryfikowanie ocen i rozszerzenie ustaleń o kandydacie dokonanych podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej  w pierwszym etapie postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem motywów podjęcia służby przez kandydata oraz jego gotowości poddania się szczególnej dyscyplinie służbowej.

 

Przy wystawianiu oceny z rozmowy kwalifikacyjnej uwzględnia się również:

 • poziom lub kierunek wykształcenia, o ile świadczy on o posiadaniu kwalifikacji szczególnie przydatnych do służby w Straży Granicznej,
 • liczbę i stopień znajomości języków obcych,
 • posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • inne preferencje, jeżeli zostały podane w ogłoszeniu o naborze.

Uzyskanie przez kandydata 0 punktów z któregokolwiek z testów przeprowadzonych w drugim etapie postępowania uniemożliwia dopuszczenie kandydata do kolejnych testów lub rozmowy kwalifikacyjnej.

Nieprzystąpienie kandydata do testu lub rozmowy kwalifikacyjnej jest równoznaczne z uzyskaniem przez kandydata 0 punktów z tego testu albo rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 • negatywne wyniki albo niepoddanie się badaniom lub czynnościom, o których mowa powyżej,
 • wystawienie opinii o niedopuszczeniu kandydata do drugiego etapu postępowania,
 • uzyskanie 0 punktów z któregokolwiek z testów albo z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonych w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego,
 • uzyskanie mniej niż 12 punktów z drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
 • nieuzyskanie orzeczenia o fizycznej i psychicznej zdolności do służby,
 • odmowa wydania kandydatowi poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • niewyrażenie zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy o Straży Granicznej,
 • wydanie polecenia, o którym mowa w § 9b ust. 3 ww. rozporządzenia,
 • ustalenie, że nie istnieją podstawy do wystąpienia do Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem, o którym mowa w § 3a ust. 1 ww. rozporządzenia,

powodują odstąpienie od dalszego postępowania.

Po zakończeniu czynności składających się na II etap postępowania komisja sporządza oddzielnie dla każdej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej listę wyników uzyskanych przez kandydatów w postępowaniu, w kolejności uzyskanych ogólnych ocen punktowych od oceny najwyższej do najniższej.

Listę podaje się kandydatom do wiadomości poprzez jej umieszczenie przez okres 7 dni  w miejscu powszechnie dostępnym w ośrodku szkolenia, w którym prowadzony jest drugi etap postępowania, oraz w siedzibie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydaci złożyli prośbę o przyjęcie do służby.

 

USTALENIE ZDOLNOŚCI FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY przez komisję lekarską następuje po zakończeniu drugiego etapu postępowania.

Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku. Przepis stosuje się odpowiednio także w przypadku odmowy poddania kandydata postępowaniu oraz odstąpienia od prowadzenia postępowania.

 

WARUNKIEM UZNANIA KANDYDATA ZA SPEŁNIAJĄCEGO OKREŚLONE W USTAWIE O STRAŻY GRANICZNEJ warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 2. osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 3. uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
 4. ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 5. wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1c ustawy o Straży granicznej - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ przyjmuje się kandydatów:

 • zgodnie z kolejnością na listach, o których mowa powyżej, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat ma pełnić służbę.

Kandydat, który zakończył postępowanie z wynikiem pozytywnym, lecz nie został przyjęty do służby w Straży Granicznej w terminie przyjęć przypadającym bezpośrednio po zakończeniu postępowania z powodu limitu przyjęć albo innej usprawiedliwionej przyczyny leżącej po stronie kandydata, może zostać przyjęty do służby w Straży Granicznej w jednym z kolejnych terminów przyjęć, bez potrzeby przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem okresu ważności badania psychologicznego oraz psychofizjologicznego (okres 12 miesięcy).

 

do góry