Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wprowadzenie do tematyki sympozjum -

Nawigacja

Wprowadzenie do tematyki sympozjum

Wprowadzenie do tematyki sympozjum

25.06.2013

WPROWADZENIE DO TEMATYKI SYMPOZJUM

Celem sympozjum jest dyskusja nad problematyką doskonalenia zarządzania kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz stworzenie forum wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie reagowania i zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej, wskazanie kierunków osiągania porozumienia oraz stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy między służbami zaangażowanymi w szeroko rozumiane reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Skuteczna komunikacja wspiera niewątpliwie działania w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową, a w procesie zarządzania w sytuacji kryzysowej celem jest rozwiązywanie sytuacji szczególnych w sposób rozważny i przemyślany.
Bezpieczeństwo należy do najbardziej popularnych pojęć stosowanych nie tylko w ujęciu potocznym, ale i w funkcjonowaniu organizacyjnym społeczeństwa i państwa. Problematyka bezpieczeństwa zdobywa sobie coraz większą rangę i znaczenie  zarówno w życiu gospodarczym, jak i funkcjonowaniu państw i społeczeństw. Wzrasta także ogromna potrzeba wykorzystywania wiedzy o zagrożeniach, sposobach ich minimalizowania i zapobiegania zagrożeń. Problematyka bezpieczeństwa stała się nową perspektywą inspiracji i badań naukowych oraz  wymiany doświadczeń między naukowcami i praktykami.              

W „pakiecie” programów badawczych ukierunkowanych na zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego podjętym przez Unię Europejską mieści się problematyka:

  1. Ochrony przed terroryzmem i przestępczością.
  2. Ochrony infrastruktur krytycznych.
  3. Przywracania bezpieczeństwa w czasie kryzysu.
  4. Bezpieczeństwa granic.

Ciągłe zainteresowanie problematyką doskonalenia procesów zarządzania kryzysowego ma swoje źródło w wymiernych korzyściach dla organizacji nie tylko w czasie wystąpienia kryzysu, ale i w warunkach przygotowania się do przeciwstawienia się sytuacjom kryzysowym. Kryzysy są bowiem nieuchronne,a zadaniem organizacji jest przygotowanie się do nich, skuteczne prowadzenie działań w czasie trwania kryzysu i właściwe działanie w fazie
postkryzysowej.

Poruszane na sympozjum dwa tematy: Zarządzanie kryzysowe w formacjach mundurowych  oraz Polityka informacyjna służb mundurowych  w sytuacjach kryzysowych są kluczowymi dla optymalizacji procesów zarządzania kryzysowego nie tylko dla Straży Granicznej – organizatora przedsięwzięcia, ale i innych służb zaangażowanych w proces zarządzania kryzysowego. Roli polityki informacyjnej nie da się przecenić w sytuacji, kiedy ludzie potrzebują informacji tak samo, jak wody i chleba. Dlatego uświadamiając sobie konieczność ciągłego doskonalenia procesów zarządzania kryzysowego uczestnicy sympozjum podejmą dyskusję na temat możliwości optymalizacji procesów zarządzania kryzysowego prowadzącą do zaproponowania nowych rozwiązań w tym obszarze.

do góry