Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Przetwarzanie danych osobowych celem uczestnictwa w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19 w OSS SG w Lubaniu -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych celem uczestnictwa w szczepieniu ochronnym przeciwko COVID-19 w OSS SG w Lubaniu

Anna Chmura
18.02.2021

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych celem organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko COVID -19:

 • Administratorem Państwa danych jest Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu:

Adres:
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań

 • Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu sprawuje inspektor ochrony danych:

Nazwa: mjr SG Marzena PRZYBYLSKA
p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Adres:
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań
Tel. 75 725 40 15
Fax: +48 75 7254 700
Email: woi.osssg@strazgraniczna.pl

 • Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) dla osób zatrudnionych/pełniących służbę w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych § 28a ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.) w zw. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 • Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

 • Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 • Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do poinformowania Państwa o możliwości szczepienia oraz wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19.

 • Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 • Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry