Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wprowadzenie do tematyki konferencji -

Nawigacja

Wprowadzenie do tematyki konferencji

Anna Chmura
29.07.2016

Obiektywny i subiektywny wymiar zagadnienia rozpatrywania bezpieczeństwa w perspektywie zagrożeń i wyzwań oraz szans sprostania im jak najmniejszym kosztem realizuje się poprzez funkcjonowanie zagrożeń, szans i wyzwań niezależnie od naszej świadomości oraz w związku z naszą percepcją otaczającego świata i świadomością zagrożeń. Sprawą wielkiej wagi jest zatem monitorowanie sytuacji i przewidywanie dalszego jej przebiegu oraz zapobieganie niekorzystnym zdarzeniom, znajomość potencjalnych zagrożeń, mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe.

Dlatego też Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu podejmuje po raz kolejny dyskusję nad kwestią współczesnych wyzwań i zagrożeń z perspektywy wybranych podmiotów bezpieczeństwa narodowego. W dniach 21 – 23.09.2016 r. w Lubaniu odbędzie się konferencja:

PODMIOTY BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ASPEKCIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ – II

Organizatorami konferencji są: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Tematyka konferencji koncentruje się wokół dwóch obszarów. Z jednej strony jest to rola Straży Granicznej jako podmiotu bezpieczeństwa narodowego, a z drugiej strony innych, wybranych podmiotów bezpieczeństwa narodowego w obliczu współczesnych wyzwań i  zagrożeń.

W pierwszej części konferencji tematyka wystąpień będzie się koncentrowała wokół roli Straży Granicznej jako podmiotu bezpieczeństwa narodowego w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. Poruszona zostanie również tematyka związana ze Szczytem NATO  i Światowymi Dniami Młodzieży. Kwestia organizacji bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży zostanie zaprezentowana przez przedstawiciela Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, a wnioski z operacji zabezpieczenia imprez masowych Szczytu NATO i ŚDM przedstawi JW 2305 GROM. Z kolei przedstawiciel ABW zaprezentuje kwestię roli ABW w zapewnieniu bezpieczeństwa podczas Szczytu NATO Warszawa 2016.

Sztab Komendy Głównej Straży Granicznej omówi przebieg ćwiczeń z silami zbrojnymi RP pk. „Anakonda - 16”. Zostanie też zaprezentowane zagadnienie „Łódzki Epizod Renegate/Sarex/2015 – analiza systemowa”. Uczestnicy poruszą także kwestię wybranych aspektów współpracy Żandarmerii Wojskowej ze Strażą Graniczną. Omówiona zostanie również kwestia współpracy Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP na przykładzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Zaprezentowana zostanie kwestia przywrócenia kontroli na granicy wewnętrznej UE przez Naczelnika WKD Nadodrzańskiego OSG w Krośnie Odrzańskim. Uczestnicy konferencji poruszą kwestię bezpieczeństwa imprez masowych i w tym kontekście zarządzania kryzysowego. Przedstawiciel JW Komandosów w Lublińcu zaprezentuje temat związany z funkcjonowaniem Ukraińskich Sił Operacji Specjalnych. 

Kolejne zagadnienia, które zostaną zaprezentowane na konferencji to medialny obraz kryzysu migracyjnego, a jego społeczne konsekwencje, a także bezpieczeństwo migracyjne w opiniach mieszkańców Podkarpacia. W tym kręgu tematycznym mieścić się będą rozważania na temat sposobów przerzutu nielegalnych migrantów na terytorium UE drogą morską, a także wybrane aspekty zabezpieczenia realizacji zadań Straży Granicznej w sytuacji masowego napływu cudzoziemców do Polski.  
Przedstawiciel JW 2305 GROM zaprezentuje kwestię programu antyterrorystycznego o charakterze interoperacyjnym i interdyscyplinarnym. Ewolucja taktyki sprawców zamachów terrorystycznych w świetle wydarzeń z 2015 i 2016 roku stanie się przedmiotem rozważań przedstawiciela Uniwersytetu Wrocławskiego. Z kolei zawartość treściową i formę podręczników taktycznych dla terrorystów omówi przedstawicielka Uniwersytetu Śląskiego.
Rozważaniom na temat współczesnych zagrożeń w ujęciu stereotypów oraz współczesnej rzeczywistości poświęci swoje wystąpienie przedstawiciel Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Kolejne zagadnienia to rola Sił Zbrojnych RP w działaniach antyterrorystycznych, rola Sił Powietrznych w ochronie granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.   
Przedstawiciel Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu zaprezentuje problem tzw. wrażliwych dzielnic w kontekście przestrzennego wymiaru integracji imigrantów afrykańskich we Francji.  
Przedstawiciel Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu wystąpi z tematem dotyczącym kryminologiczno - ochronnej analizy funkcjonowania osadzonych obcokrajowców w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa polskich jednostek penitencjarnych.  

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu stał się miejscem spotkań praktyków i teoretyków, przedstawicieli służb mundurowych oraz świata nauki. Organizowane corocznie sympozja to już platforma rozważań teoretycznych i wymiany doświadczeń badawczych i praktycznych, okazją do inspirujących spotkań i burzliwych dyskusji i kreatywnych rozwiązań.
Potwierdzeniem potrzeby dalszego pogłębienia oraz uaktualniania wiedzy w tym zakresie jest zarówno zidentyfikowanie w trakcie obrad wielu obszarów problemowych w sferze zarządzania kryzysowego, jak i duże zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji.

do góry