Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Cel i problemy sympozjum -

Nawigacja

Cel i problemy sympozjum

Cel i problemy sympozjum

24.08.2012

CEL SYMPOZJUM
Doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego.

PROBLEMY SYMPOZJUM
Jakie główne zadania wykonuje administracja rządowa i samorządowa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego?

Jakie relacje występują pomiędzy naukami o bezpieczeństwie i innymi dziedzinami oraz dyscyplinami naukowymi a zarządzaniem kryzysowym?

Co determinuje skuteczność zarządzania kryzysowego?

W jaki sposób organizuje się współdziałanie i współpracę w obszarze zarządzania kryzysowego?

Jakie działania powinny być podejmowane w warunkach zagrożeń powodziowych i powodzi?

Jakie reguły organizacji działań w sytuacjach kryzysowych stosowane są przez organizacje zhierarchizowane?

W jakim zakresie i jak Straż Graniczna uczestniczy w zarządzaniu kryzysowym?

W jaki sposób koordynuje się działania z zakresu zarządzania kryzysowego w Staży Granicznej?

W jaki sposób doskonali się system zarządzania kryzysowego Straży Granicznej?

Czy i w jaki sposób można wykorzystać doświadczenia z przeszłości i zagraniczne do doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego państwa i Straży Granicznej?

do góry