Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wprowadzenie do tematyki sympozjum -

Nawigacja

Wprowadzenie do tematyki sympozjum

Anna Chmura
29.07.2016

Zagadnienie rozpatrywania bezpieczeństwa w perspektywie zagrożeń i wyzwań oraz szans sprostania im jak najmniejszym kosztem ma swój wymiar zarówno obiektywny, jak i subiektywny. Zagrożenia, wyzwania i szanse funkcjonujące niezależnie od naszej świadomości mają wymiar obiektywny. Natomiast cechy związane z naszą percepcją otaczającego świata, świadomością zagrożeń i budowaniem koncepcji bezpieczeństwa mają wymiar subiektywny. Elementy bezpieczeństwa narodowego konstruowane są na podstawie przewidywania rozwoju sytuacji społecznej obowiązującej w przyszłości. Dlatego priorytetowe jest monitorowanie sytuacji i przewidywanie dalszego jej przebiegu oraz zapobieganie niekorzystnym zdarzeniom. Znajomości potencjalnych zagrożeń, mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na bezpieczeństwo narodowe  przez społeczeństwo i możliwości zdefiniowania tych zagrożeń nie da się przecenić. Dlatego też od szeregu lat podejmowane są liczne badania,  mające na celu zapoznanie się z tą problematyką. Od niedawna, co należy zaakcentować, pojawiły się też ,,nowe wyzwania” dla ogólnie pojętego bezpieczeństwa narodowego.   

Organizatorami sympozjum są: Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Tematyka sympozjum koncentruje się wokół dwóch obszarów:

  • Straż Graniczna podmiotem  bezpieczeństwa narodowego
  • Wybrane podmioty bezpieczeństwa narodowego w obliczu współczesnych wyzwań i  zagrożeń.

W pierwszej części sympozjum tematyka wystąpień będzie się koncentrowała wokół  refleksji  nad funkcjonowaniem Straży Granicznej  w kontekście różnorodności, a także szerokiego zakresu możliwych do podjęcia kierunków analiz,  istotnych  zagadnień wewnątrz tej grupy dyspozycyjnej, kultury organizacyjnej, prestiżu tej służby w ocenie społeczeństwa, stereotypów itd. Kolejnym zagadnieniem są zagrożenia asymetryczne. Uczestnicy sympozjum poruszą także kwestię wybranych aspektów współpracy terenowych organów Straży Granicznej z organami terytorialnie właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego.  

Dyskusje koncentrować się będą wokół następujących zagadnień: Flota bałtycka w państwowym programie zbrojeń Federacji Rosyjskiej, pomoc Centralnego Biura Antykorupcyjnego  w ramach współpracy międzynarodowej   państwom skupionym w ramach Partnerstwa Wschodniego na różnych płaszczyznach. Zaprezentowana zostanie kwestia zarządzania kryzysowego w jednostkach administracji publicznej w aspekcie zagrożenia powodziowego,  określona rola organów administracji niezespolonej w ochronie infrastruktury krytycznej. Zwalczanie aktów terroryzmu zostanie omówione z perspektywy działań Sił Zbrojnych. Poruszone zostanie również zagadnienie roli, jaką jednostki specjalne Policji, Straży Granicznej oraz innych służb policyjnych funkcjonujących w Polsce odgrywają w obliczu współczesnych wyzwań, przede wszystkim zagrożeń asymetrycznych i tzw. hybrydowych. Uczestnicy sympozjum zreferują podstawowe założenia misji i wizji Policji, jej celów strategicznych i funkcjonalnych jako organizacji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń. Omówią także kwestię  prowadzenia kontroli przygotowania podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce w obszarze wykonawczym oraz rolę współczesnych form komunikowania w prowadzenia działań w badanym obszarze.

do góry