Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wprowadzenie do tematyki sympozjum -

Nawigacja

Wprowadzenie do tematyki sympozjum

Wprowadzenie do tematyki sympozjum

10.09.2014

WPROWADZENIE DO TEMATYKI SYMPOZJUM

W dniach 22 – 24 października 2014 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbędzie się sympozjum Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego - IV. To już czwarte sympozjum organizowane przez Ośrodek, którego celem będzie dyskusja nad problematyką doskonalenia zarządzania kryzysowego w sytuacjach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego oraz stworzenie forum wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych w zakresie reagowania i zarządzania informacją w sytuacji kryzysowej, wskazania kierunków osiągania porozumienia oraz stworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy między podmiotami zaangażowanymi w szeroko rozumiane reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Niniejsze wprowadzenie do tematyki sympozjum nosi tytuł Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego. Historia. Diagnozy i prognozy i składa się  z trzech części.

Część I  Historia

Pierwsze sympozjum z cyklu Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego odbyło się 26-27.10. 2011 r.  Przedmiotem dyskusji na sympozjum było poszukiwanie efektywnych procedur zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego. Debatowano na temat determinantów sprawności i skuteczności działań w  sytuacji kryzysowej, o  roli  umiejętności, kompetencji i wiedzy zarówno osób kierujących działaniami, jak i jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych.  Wskazywano relacje miedzy nauką a bezpieczeństwem, omawiano kwestię zagrożeń powodziowych i powodzi w wybranych rejonach Dolnego Śląska, działań ratowniczych w warunkach zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Odbył się pokaz wypadku komunikacyjnego o charakterze masowym. Efektem debaty w Ośrodku była książka zatytułowana  Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego  pod red. W. Chojnackiego i D. Kaczmarczyk (Lubań 2011).
Drugie sympozjum odbyło się w dniach 05-06.2012 r. Tematem przewodnim było doskonalenie procedur zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Uczestnicy sympozjum poszukiwali na podstawie doświadczeń i teorii skutecznych rozwiązań, działań czy procesów w badanej dziedzinie w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach.  Podkreślali  między innymi rolę uczestnictwa Straży Granicznej w zarządzaniu kryzysowym, kwestię doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego Straży Granicznej. Pokłosiem konferencji była dwutomowa monografia Zarządzanie kryzysowe. Tom I Uwarunkowania teoretyczne, prawne i organizacyjne. Tom II. Diagnoza rozwiązań praktycznych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego (Legnica 2012).
Trzecie sympozjum odbyło się 3.10.2013 r. i jego celem było zarówno  wskazanie możliwych kierunków zmian mających na celu poprawę efektywności działania w sytuacjach kryzysowych, jak i kwestia zarządzania informacją, w tym relacji z mediami.   Uczestnicy sympozjum poruszali w wystąpieniach problematykę komunikowania kryzysowego, prowadzenia efektywnej polityki informacyjnej, możliwości wykorzystania Systemu Wspomagania Kierowania w systemie zarządzania granicami, efektywności działań SG przypadku ewakuacji Międzynarodowego Portu Lotniczego, sposobów doskonalenia systemu zarządzania kryzysowego Straży Granicznej. Efektem spotkania  uczestników sympozjum była książka zatytułowana  Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego. Część III  pod red. J. Stawnickiej.


Część II Diagnozy

Czwarte sympozjum  Optymalizacja procesów zarządzania kryzysowego IV  odbędzie się w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu w dniach 22 – 214.10.2014 r. Celem czwartego sympozjum jest zdiagnozowanie skutecznych działań w obszarze zarządzania kryzysowego i komunikacji z mediami w kryzysie. Wystąpienia uczestników – przedstawicieli władz centralnych, lokalnych, służb mundurowych oraz świata nauki będą się koncentrowały wokół dwóch obszarów: zarządzanie kryzysowe oraz obsługa medialna kryzysu. Celem sympozjum jest utworzenie interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń praktyków i  przedstawicieli  nauki, wymiana poglądów i doświadczeń związanych z udziałem SG w zarządzaniu kryzysowym, wywołania dyskusji nad aktualnymi problemami rozwoju teorii i praktyki zarządzania kryzysowego. W czasie konferencji prezentowane będą zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z problematyką zarządzania kryzysowego, w tym kwestie zagrożenia  bezpieczeństwa rejonów przygranicznych wschodniej granicy UE, doświadczeń polskich służb granicznych i celnych w  zakresie zintegrowanego zarządzania granicami na przykładzie granicy polsko-ukraińskiej. Poruszana będzie kwestia współpracy Straży Granicznej z Policją w ochronie wschodniej granicy Polski, z Siłami Zbrojnymi RP w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom na polskich obszarach morskich. Odrębne zagadnienie dotyczy ćwiczeń służb podległych MSW, które odbyły się w dniach 23-25 kwietnia 2014 t.  perspektywy praktyków, badań przepływu informacji oraz obrazu medialnego i obsługi medialnej ćwiczeń. W kręgu media relations pozostanie temat  manipulowania przez media informacją. Poruszone zostaną kwestie Systemu Wspomagania Kierowania SG, a także problematyka związana z  przygotowaniami systemu zarządzania kryzysowego w RP na wypadek masowego napływu cudzoziemców.  Dzięki nowej ustawie o cudzoziemcach która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r., Straż Graniczna jest  wiodąca instytucją w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.  W ramach zagadnienia kryzysu na Ukrainie uczestnicy sympozjum zostaną zapoznani z tematyką współczesnego wymiaru działań asymetrycznych w aspekcie ogólnej charakterystyki działań nieregularnych ze szczególnym uwzględnieniem form i metod asymetrycznych, charakterystyki problematyki organizacji działań asymetrycznych w kontekście  inicjowania ich przez stronę państwową na przykładzie sytuacji na Ukrainie,  ogólnej analizy zagrożeń o charakterze asymetrycznym dla bezpieczeństwa RP oraz rolą SG w obszarze ich zwalczania. Zarówno systemowe ujęcie problematyki zarządzania kryzysowego poprzez rzetelny jego opis i proponowanie usprawnień, jak i modelowanie koncepcji skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa.
 

Część III. Prognozy

W następnym roku (2015) odbędzie się kolejne sympozjum w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Propozycje tematyki kolejnego sympozjum będę proponowane podczas spotkania w dniach 22 – 24.10.2014 r. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu stał się miejscem spotkań praktyków i teoretyków, przedstawicieli służb mundurowych oraz świata nauki. Sympozja stały się platformą rozważań teoretycznych i wymiany doświadczeń badawczych i praktycznych, okazją do inspirujących spotkań i burzliwych dyskusji i kreatywnych rozwiązań.  Potwierdzeniem potrzeby dalszego pogłębienia oraz uaktualniania wiedzy w tym zakresie jest zarówno zidentyfikowanie w trakcie obrad wielu obszarów problemowych w sferze zarządzania kryzysowego, jak i duże zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji. 

do góry