Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Cel i problemy sympozjum -

Nawigacja

Cel i problemy sympozjum

Cel i problemy sympozjum

24.10.2011

CEL SYMPOZJUM:

Poszukiwanie efektywnych procedur zarządzania kryzysowego w warunkach wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego.


PROBLEMY SYMPOZJUM:

Jak współcześnie pojmuje się bezpieczeństwo?

Jakie relacje występują pomiędzy nauką i bezpieczeństwem?

Co determinuje skuteczność zarządzania kryzysowego?

W jaki sposób organizuje się współdziałanie i współpracę w obszarze zarządzania kryzysowego?

Jakie związki przyczynowo-skutkowe występują pomiędzy zagospodarowaniem dolin rzecznych a skutkami powodzi dla mieszkańców tych dolin?

Jakie działania są podejmowane w warunkach zagrożeń powodziowych i powodzi w wybranych rejonach Dolnego Śląska?

Jakie reguły organizacji działań w sytuacjach kryzysowych stosowane są przez struktury zhierarchizowane?

W jaki sposób organizowane są działania ratownicze w warunkach zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi?

Jakie znaczenie w zarządzaniu kryzysowym posiada informacja?

W jaki sposób stres wpływa na zachowania człowieka w warunkach zagrożeń?

do góry