Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Wprowadzenie do tematyki sympozjum - Wprowadzenie do tematyki -

Nawigacja

Wprowadzenie do tematyki

Wprowadzenie do tematyki sympozjum

24.10.2011

WPROWADZENIE DO TEMATYKI SYMPOZJUM

Zarówno w polityce bezpieczeństwa państwa jak i innych państw obserwuje się tendencję wzrostową w zakresie problematyki zarządzania kryzysowego. Istotną sprawą jest przede wszystkim odniesienie się do tego, co rozumie się pod pojęciem zarządzanie kryzysowe i sytuacja kryzysowa. Dostępna literatura definiuje wyżej wymienione zagadnienia w sposób wieloznaczny. Analiza definicji „zarządzania kryzysowego” pozwala stwierdzić, że jego celem jest minimalizacja potencjalnych zagrożeń oraz sprawne i skuteczne przeprowadzenie działań w przypadku ich wystąpienia natomiast „sytuacja kryzysowa” to taka sytuacja, która negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.
Sprawność i skuteczność działań, o których mowa powyżej zależy w dużym stopniu od umiejętności, kompetencji i wiedzy zarówno osób kierujących działaniami, jak i jednostek biorących udział w akcjach ratowniczych.
W obecnych czasach zagrożenia różnego typu występują coraz częściej, rozwijają się bardzo dynamicznie przekształcając się w sytuacje kryzysowe o zróżnicowanym zasięgu terytorialnym. Powyższemu zjawisku bardzo często w jego pierwszej fazie towarzyszy chaos i dezorganizacja spowodowana zaskoczeniem.
Problemy towarzyszące zarządzaniu kryzysowemu skłaniają do poszukiwania na podstawie doświadczeń i teorii skutecznych rozwiązań, działań czy procesów w badanej dziedzinie w taki sposób, aby dały jak największe efekty przy jak najmniejszych nakładach.

do góry