Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Konferencja „Udział kobiet w misjach zagranicznych” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Udział kobiet w misjach zagranicznych”

Patrycja Linke - Malinowska
11.04.2019

9 kwietnia br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się międzyresortowa konferencja pod hasłem „Udział kobiet w misjach zagranicznych”. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i weteranów.

Celem konferencji było podkreślenie udziału i roli kobiet w misjach oraz operacjach zagranicznych, zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony i wsparcia poszkodowanych w trakcie konfliktu cywilów - głównie kobiet i dzieci, jak również dyskusja nad sytuacją osób, w tym kobiet, powracających z misji zagranicznych. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu reprezentowali wykładowcy zajmujący się przygotowaniem i prowadzeniem szkoleń dla funkcjonariuszy przygotowywanych do pełnienia służby poza granicami kraju z Zastępcą Komendanta OSS SG płk SG Małgorzatą Sakaluk na czele.

Polska, jako aktywny uczestnik misji ONZ, OBWE i NATO oraz członek UE, a obecnie niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, aktywnie wdraża Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021. Przeprowadzona konferencja wynikała z założeń tego właśnie planu.

Spotkanie otworzyła minister Beata Kempa. Następnie gości przywitali: przedstawiciel MSZ - Podsekretarz Stanu Piotr Wawrzyk, Sekretarz Stanu - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Adam Lipiński, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk SG Grzegorz Niemiec oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański.

W ramach konferencji zorganizowano trzy panele dyskusyjne.
Moderatorem pierwszego panelu był prof. dr hab. Krzysztof Miszczak z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaś panelistkami były kpt. Katarzyna Rzadkowska z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, mł. insp. Agata Niemyjska z Komendy Głównej Policji, ppłk SG Justyna Szmidt z Komendy Głównej Straży Granicnzej i dr Edyta Górlicka - koordynatorka pomocy humanitarnej. Był on poświęcony udziałowi kobiet w misjach cywilnych i wojskowych. Uczestniczki, w trakcie rozmowy i odpowiadania na pytania słuchaczy, dzieliły się swoim doświadczeniem z udziału w misjach zagranicznych oraz przedstawiały warunki organizacyjne i aktualną sytuację związaną z pełnieniem służby poza granicami kraju przez żołnierki, funkcjonariuszki i wolontariuszki.

Drugi panel poświęcony był zjawiskom przemocy wobec kobiet i dzieci w trakcie konfliktów i w środowisku pokonfliktowym. Dyskusję moderowała dr Beata Górka – Winter z Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Women in International Security Poland. Pierwsze wystąpienia przedstawili: dr Joanna Dobrowolska – Polak z Instytutu Zachodniego oraz płk Marcin Matczak z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, którzy zobrazowali współczesną skalę dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć, w tym również tzw. „kulturę przemocy”, w strefach wojen i konfliktów. Następnie st. asp. szt. Adam Statkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu opowiedział o swoich doświadczeniach z dwukrotnego udziału w operacjach w Afganistanie. Panel zamknęła dr Elżbieta Mikos – Skuza z Uniwersytetu Warszawskiego, Wiceprezes Międzynarodowej Komisji Humanitarnej ds. ustalania faktów. Przedstawiła ona ramy prawne związane z ochroną cywilnych ofiar konfliktów.

Trzecia część konferencji poświęcona była dyskusji na temat „Powrót z misji i co dalej?”. Panel prowadziła dr Barbara Drapikowska z Pracowni Badań Komunikacji Społecznej i Medialnej w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Sztuki Wojennej. Pierwszy z panelistów płk Leszek Stępień, Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, przedstawił ramy prawne i organizacyjne działalności Centrum i omówił możliwości udzielania wsparcia weteranom i weteranom poszkodowanym oraz rodzinom poległych podczas misji czy operacji zagranicznych żołnierzy i funkcjonariuszy. Kolejne uczestniczki dyskusji kmdr ppor. dr Donata Rossa z Centrum Operacji Morskich oraz ppor. rez. Agnieszka Pasko, Dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej w Ełku, podzieliły się swoimi doświadczeniami z udziału w zagranicznych misjach oraz z trudnego okresu po powrocie do środowiska rodzinnego i zawodowego. Zwróciły uwagę na problemy, z jakimi zmagają się żołnierze i funkcjonariusze po powrocie. Opowiedziały o wysokich kosztach psychologicznych i osobistych podjętych wcześniej decyzji o wyjeździe. Kolejna uczestniczka panelu żona weterana poszkodowanego pani Alicja Stradomska – Matczak,  zwróciła uwagę na skomplikowaną sytuację współmałżonków i rodzin osób biorących udział w zagranicznych misjach. Mówiła o konieczności wcześniejszego przygotowania bliskich na takie rozstanie oraz na możliwe konsekwencje służby w niestabilnym regionie.

Podsumowujący wystąpienia prof. dr hab. Krzysztof Miszczak podziękował wszystkim panelistom i uczestnikom. Zwrócił uwagę na niezwykły walor merytoryczny konferencji, ale też na rzadko spotykane przy tego typu przedsięwzięciach aspekty osobiste i emocjonalne, które zdominowały ostatnią część posiedzenia.

Zarówno treści merytoryczne, jak i nawiązane podczas konferencji kontakty zaprocentują w działalności dydaktycznej OSS SG, zwłaszcza podczas realizacji kursu „Przygotowanie funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych" oraz działaniach edukacyjnych Pełnomocnika Komendanta OSS SG ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania.

 

ppłk SG A. Chmura Segedyn

 

do góry