Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej w aspekcie naruszeń praw człowieka przez funkcjonariuszy Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej w aspekcie naruszeń praw człowieka przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”

Patrycja Linke - Malinowska
12.04.2019

W dniach 8 – 12 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbył się kurs doskonalący pt. „Postępowanie dyscyplinarne w Straży Granicznej w aspekcie naruszeń praw człowieka przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”, realizowany w ramach centralnego doskonalenia zawodowego, w związku założeniami „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Prowadzącą kurs w aspekcie naruszeń praw człowieka była funkcjonariuszka Zakładu ds. Cudzoziemców ppłk SG Agata Chmura Segedyn Pełnomocnik Komendanta OSS SG do spraw Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania. Zagadnienia związane z odpowiedzialnością dyscyplinarną funkcjonariusza SG, czynnościami wyjaśniającymi, rozmową dyscyplinującą, przebiegiem postępowania dyscyplinarnego, orzeczeniami dyscyplinarnymi, karami, nieprawidłowościami i uchybieniami występującymi w toku prowadzenia postępowania dyscyplinarnego omówili funkcjonariusze Zakładu Ogólnozawodowego ppor. SG Sylwia Krakowska i st. chor. SG Łukasz Hajłasz przy wsparciu eksperta z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej st. chor. SG Anny Kozioł - Kazberuk.

Szkolenie ukończyło 14 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Morskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Śląskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Kurs stacjonarny poprzedzony był nauczaniem z wykorzystaniem e-learningu, podczas którego funkcjonariusze samodzielnie zdobywali wiedzę teoretyczną w zakresie zgodnego z prawem prowadzenia postępowania dyscyplinarnego z uwzględnieniem postępowań związanych z naruszeniem praw człowieka przez funkcjonariusza SG.

Słuchacze pogłębili oraz uporządkowali wiedzę i umiejętności przygotowujące ich do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, w tym czynności wyjaśniających. Zajęcia polegały na aktywnym uczestnictwie. Na podstawie cazusów i zadanych stanów faktycznych funkcjonariusze omawiali specyfikę prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz rozwiązywali problemy wynikające z zawiłości stosowania przepisów zawartych w innych aktach prawnych niż ustawa o Straży Granicznej, takich jak Kodeks postępowania administracyjnego i przepisów wykonawczych. Ponadto słuchacze sporządzali odpowiednią dokumentację procesową. W czasie zajęć wiele osób uzyskało odpowiedzi na pojawiające się w toku prowadzenia postępowań wątpliwości oraz znalazło rozwiązania nurtujących ich problemów.

 

do góry