Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców

Patrycja Linke - Malinowska
24.05.2019

W dniach 20 - 24 maja 2019 roku funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców: ppłk SG Agata Chmura Segedyn i ppor. SG Piotr Kajzerek przeprowadzili kurs doskonalący pt. „Zasady i procedury postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania administracyjnego prowadzonego wobec cudzoziemców”.

Kurs ukończyło 20 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej z Morskiego, Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Śląskiego, Nadodrzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W czasie zajęć uczestnicy nabyli i uporządkowali wiedzę oraz umiejętności pozwalające na określanie źródeł ustrojowego, materialnego i procesowego prawa administracyjnego, analizowali zakres obowiązywania i budowę Kodeksu postępowania administracyjnego, poznawali zasady postępowania administracyjnego i ich wagę dla prawidłowości postępowania. Uczyli się również prawidłowo rozpoznawać uczestników postępowania i charakter ich udziału w sprawie, określać ich prawa i obowiązki, a także poznawali przesłanki ustalania właściwości organu oraz wyłączenia organu upoważnionego pracownika z prowadzenia sprawy.

W toku ciekawych dyskusji i wykładu aktywnego dzielili się uwagami na temat wszczynania i prowadzenia postępowania – głównie w kontekście postępowań wobec cudzoziemców, a także przeprowadzania oraz dokumentowania poszczególnych czynności dowodowych i czynności technicznych. Kursanci poznali tzw. regulacje zwalczania bezczynności organu i sposoby reakcji strony na przewlekłość postępowania lub bezczynność organu. Analizowali szczegóły dotyczące decyzji administracyjnej, jako podstawowego sposobu rozstrzygania. Omawiano także postanowienia, jako akty nierozstrzygające merytorycznie.

W dalszej części szkolenia słuchacze zgłębiali tajniki dotyczące zawiadomień i wezwań, doręczania pism i obliczania terminów, a także zaznajamiali się z przesłankami i procedurą wzruszania, zaskarżania i weryfikacji decyzji i postanowień ostatecznych i nieostatecznych. Na koniec poznali zasady odpowiedzialności osoby prowadzącej postępowanie za bezczynność, przewlekłość lub wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa.

Pan Michał Śliz – Chechelski z Urzędu ds. Cudzoziemców, w trakcie gościnnego wykładu, który odbył się 22.05, omówił temat związany z postępowaniem wyjaśniającym, kwestią umorzenia i zawieszenia postępowania. Szczególnie akcentował zagadnienia związane z błędami popełnianymi przez prowadzących postępowanie, skutkującymi uchylaniem decyzji organu I instancji.

Jak wynika z opinii uczestników po zakończeniu szkolenia – ten niezwykle intensywny kurs znacznie przyczyni się do wzmocnienia ich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych. Wielu spośród słuchaczy uzyskało odpowiedzi na pojawiające się w toku prowadzenia postępowań wątpliwości, wiele osób znalazło rozwiązanie nurtujących ich problemów.

Kurs był współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Projekt 1/9-2018/BK-FAMI „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów - część II”).

 

do góry