Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs doskonalący z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy

Anna Chmura
27.11.2019

W dniach 18 - 27.11.2019 r. w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu przeprowadzona została VII edycja kursu doskonalącego z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczestników do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych do czasu przekazania poszkodowanych jednostkom systemu lub jednostkom współpracującym z systemem PRM. 

W kursie wzięli udział funkcjonariusze z Bieszczadzkiego, Podlaskiego, Nadodrzańskiego i Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz funkcjonariusz z COS SG w Koszalinie. 
Podczas trwającego 9 dni intensywnego szkolenia, funkcjonariusze uczyli się i doskonalili umiejętności praktyczne przy wykorzystaniu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do ćwiczeń. Dodatkowo zapoznawali się z procedurami udzielania pomocy medycznej oraz taktyką działań ratowniczych. 

W zespołach podejmowali działania medyczne w zaaranżowanych wcześniej scenkach, w których musieli wykorzystać zdobytą wiedzę m.in. w zakresie:

  • resuscytacji,
  • elementów anatomii,
  • zasad defibrylacji,
  • taktyki działań ratowniczych,
  • ewakuacji ze strefy zagrożenia.

Nad wysokim poziomem szkolenia czuwali ratownicy medyczni, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowcy OSS SG.

Ostatnim etapem był egzamin państwowy, w wyniku którego uczestnicy uzyskali tytuł ratownika, co daje możliwość i obowiązek wykonywania czynności określonych w art. 14 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, takich jak np. resuscytacja krążeniowo-oddechowa bezprzyrządowa i przyrządowa (także z podaniem tlenu oraz według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego). Nowi ratownicy będą posługiwać się tym tytułem przez trzy lata od daty wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Nad przebiegiem egzaminu, poza kadrą Ośrodka, czuwał lekarz specjalista medycyny ratunkowej. 

do góry