Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna W Dniu Kobiet o prawach kobiet - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

W Dniu Kobiet o prawach kobiet

Tomasz Kaniak
08.03.2021

Dzień Kobiet to tradycyjnie święto wszystkich Pań. To dzień, który oprócz sposobności do złożenia jak najserdeczniejszych życzeń, podarowania kwiatów czy drobnych upominków, jest także okazją do refleksji na temat faktycznej równości płci i roli kobiet we współczesnym świecie.

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn. W ciągu 60 lat ONZ brała udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii, standardów, programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu kobiet. 
Na przestrzeni kolejnych lat podejmowane były liczne inicjatywy: społeczne, polityczne, prawne czy też instytucjonalne, wcielające w życie idee równouprawnienia kobiet. Oczywiście realizacja tego postulatu, w skali globalnej, nie wygląda tak samo. Wciąż są miejsca, gdzie kobiety pozbawione są swoich praw, swobód i wolności. 

Tematyka ta podejmowana jest w trakcie realizacji kursów doskonalących i szkoleń z zakresu praw człowieka dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, czy też rozpatrywania przesłanek do udzielenia zgody na pobyt humanitarny bądź tolerowany.
W treści innych kursów doskonalących, prowadzonych w naszym Ośrodku, wpleciona i realizowana jest tematyka wynikająca z Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021, przyjętego przez Radę Ministrów RP.
31 października 2000 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ jednogłośnie przyjęła rezolucję nr 1325 „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”. Po raz pierwszy w historii Organizacji Narodów Zjednoczonych potrzeby kobiet w kontekście pokoju i bezpieczeństwa zostały formalnie omówione i uznane przez Radę Bezpieczeństwa. 
O ile wcześniejsze rezolucje zawierały ogólne apele o ochronę osób cywilnych, rezolucja nr 1325 wyróżniała się ze względu na uznanie „nieproporcjonalnego i wyjątkowego wpływu konfliktów zbrojnych na kobiety” oraz podkreślenie „potrzeby pełnego udziału kobiet, jako aktywnych działaczek na rzecz pokoju i bezpieczeństwa”. Kobiety nie miały już nigdy być deprecjonowane, jako bezbronne ofiary, ale miały zyskać uznanie, jako aktywne działaczki na rzecz pokoju i bezpieczeństwa. Rezolucja podkreśla znaczenie równego i pełnego uczestnictwa kobiet w zapobieganiu i rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych, prowadzeniu negocjacji pokojowych, budowaniu pokoju, odbudowie kraju po konflikcie, pracach misji pokojowych i udzielaniu pomocy humanitarnej.

Spośród wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, Straż Graniczna jest formacją, w której procentowo jest najwięcej kobiet: ponad 25% stanu osobowego.  Funkcjonariuszki wykonują zadania w wielu specjalizacjach: jako ekspertki autentyczności dokumentów, funkcjonariuszki grup interwencyjnych, operacyjnych, dochodzeniowo-śledczych, kontroli ruchu granicznego czy też wykonujących swoje zadania w pionie cudzoziemskim. To również pilotki statków powietrznych, wykładowczynie czy instruktorki w ośrodkach szkoleń, kierowniczki, naczelniczki i komendantki. 
W OSS SG w Lubaniu kobiety stanowią 35% stanu osobowego: na 17 stanowisk kierowniczych - 9 sprawują kobiety, z Zastępcą Komendanta ds. dydaktycznych i Główną Księgową na czele.
Również w działalności dydaktycznej, na co dzień promujemy idee równości, potrzeby ochrony praw kobiet i szerokiego uczestnictwa kobiet w życiu publicznym i zawodowym. 

Wszystkim Paniom życzymy uśmiechu nie tylko w tym wyjątkowym dniu, samorealizacji zawodowej oraz satysfakcji życiowej! Wszystkiego najlepszego!

Pełnomocnik Komendanta OSS SG w Lubaniu 
ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania
mjr SG Marek Stryjek

Funkcjonariuszka Straży Granicznej w mundurze polowym

do góry