Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Anna Chmura
19.03.2021

Od 1966 r. 21 marca obchodzony jest na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową.

Dzień ten ma na celu wspomnienie pokojowej demonstracji przeciwko apartheidowi, która miała miejsce w Sharpeville w RPA. Podczas jej trwania zostało zastrzelonych 69 uczestników, a co najmniej 180 osób zostało rannych.
Jest to okazja do zwrócenia uwagi na problem wielu ludzi na całym świecie, także w Europie i w Polsce, doświadczających dyskryminacji w życiu prywatnym i publicznym - wyłącznie ze względu na swoją przynależność rasową. W dalszym ciągu w świadomości społecznej funkcjonują też liczne stereotypy, które przyczyniają się do negatywnego postrzegania osób, a nawet całych społeczności o różnym pochodzeniu rasowym. W skrajnych przypadkach postrzeganie takie przejawia się w aktach agresji, kierowanych przeciwko osobom różnych ras, narodowości czy wyznań.

Wielokulturowy tłum na tle wieżowców wielkiego miasta

Funkcjonariusze SG w swojej pracy wykonują szerokie spektrum czynności służbowych skierowanych do cudzoziemców – również reprezentujących różne rasy, narodowości, kultury, wyznania. 
Polska jest krajem stosunkowo jednorodnym etnicznie, co może budzić poczucie, że problem nas nie dotyczy. To jednak nieprawda, bowiem obecnie ponad 600 tysięcy cudzoziemców związało się na dłużej z naszym krajem, dodatkowo szacunkowe  2 - 3 miliony przebywa w Polsce w ruchu krótkoterminowym. Odnotowujemy coraz więcej pracowników cudzoziemskich oraz zagranicznych studentów. 
W ośrodkach szkolenia SG kadra dydaktyczna promuje wszelkie idee antydyskryminacyjne. Straż Graniczna jest zobligowana do tego przepisami prawa krajowego i międzynarodowego. Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowe – niedyskryminacyjne profilowanie cudzoziemców w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych. Podkreślamy i uwrażliwiamy naszych słuchaczy na nieposługiwanie się uprzedzeniami i stereotypami w kontaktach z cudzoziemcami, gdyż mogą one wpływać negatywnie na prawidłowość podejmowanych działań i ustaleń. Wskazujemy na absolutny zakaz mowy nienawiści!

W OSS SG w Lubaniu treści takie przekazywane są w trakcie szkoleń kwalifikowanych funkcjonariuszom rozpoczynającym swoją pracę w mundurze, ale także w trakcie kursów doskonalących z zakresu: praw człowieka, udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, udzielania zgody na pobyt humanitarny, identyfikacji kulturowej cudzoziemców z różnych regionów świata oraz komunikacji międzykulturowej.

Pełnomocnik Komendanta OSS SG w Lubaniu 
ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania
mjr SG Marek Stryjek

Źródła:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/miedzynarodowy-dzien-walki-z-dyskryminacja-rasowa
https://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/7050,Miedzynarodowy-Dzien-Walki-z-Dyskryminacja-Rasowa.html
Kalendarium praw człowieka – edukacja i działanie, Fundacja Autonomia

do góry