Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Przepisy regulujące zasady składania i rozpatrywania petycji - Petycje -

Nawigacja

Petycje

Przepisy regulujące zasady składania i rozpatrywania petycji

25.03.2019

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870 j.t.), która weszła w życie dnia 6.09.2015 r.
Zgodnie z ww. ustawą:

 • Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 • Petycja może być złożona w interesie:
 1. publicznym;
 2. podmiotu wnoszącego petycję;
 3. podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 • Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.
 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w interesie którego składana jest petycja.
 • Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 • Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu, który wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 • Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
 • Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 • Podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Uwaga!

Zgodnie z art.7 ust.1.ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018, poz. 870 j.t.) jeżeli petycja nie spełnia wymogów w zakresie oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję) lub wskazania miejsca zamieszkania (siedziby podmiotu wnoszącego petycję) oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów) pozostawia się ją bez rozpatrzenia.


W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej administratorem Państwa danych osobowych jest  p.o. Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Jacek WYSOKIŃSKI, kontakt: ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań, Tel. +48 75 725 4002 (sekretariat), Fax: +48 75 7254 700, e-mail: komendant.osssg@strazgraniczna.pl.

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych: Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji, z którym kontaktować się można pisemnie na wyżej wskazany adres administratora danych lub elektronicznie e-mail: woi.osssg@strazgraniczna.pl

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach. 

W przypadku nie podania danych osobowych złożony wniosek, skarga lub petycja zostaną bez rozpatrzenia.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji a następnie archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą wykorzystywane w celu profilowania  i nie będą podlegały decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Dane osobowe mogą być przekazane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Mają Państwo prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania dostępu do podanych przez siebie danych osobowych, prawo żądania sprostowania (poprawienia), prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych  znajduje się pod podanym niżej adresem: 
http://www.oss.strazgraniczna.pl/oss/osrodek/ochrona-danych-osobowyc/29501,Ochrona-danych-osobowych-RODO.html


Uwaga: w przypadku nie podania danych osobowych, nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/ wniesionego skargi, wniosku lub petycji.

do góry