Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna PROJEKT 1/9-2018/BK-FAMI „WZMOCNIENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ W OBSZARZE POWROTÓW-CZĘŚĆ II” - FUNDUSZ AZYLU MIGRACJI I INTEGRACJI (FAMI) -

Nawigacja

FUNDUSZ AZYLU MIGRACJI I INTEGRACJI (FAMI)

PROJEKT 1/9-2018/BK-FAMI „WZMOCNIENIE KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI STRAŻY GRANICZNEJ W OBSZARZE POWROTÓW-CZĘŚĆ II”

Anna Chmura
21.03.2019

Celem FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

 
 
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu realizuje działania w zakresie projektu nr 1/9-2018/BK-FAMI pt. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów – część II”.
 
Wszystkie zaplanowane szkolenia w projekcie mają na celu wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji personelu Straży Granicznej, jak również osób z instytucji zaangażowanych w działania związane z problematyką powrotową.
Programy szkoleń zostały tak skonstruowane, aby przyczynić się do znacznej poprawy jakości postępowań administracyjnych w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Sprawne merytorycznie prowadzenie postępowań przełoży się na przeciwdziałanie i zapobieganie nielegalnej migracji. 
 
Przewiduje się organizację ok. 68 edycji szkoleń merytorycznych (warsztatów/kursów doskonalących), w których weźmie udział ok. 1200 osób. Szkolenia merytoryczne przeprowadzone są przez kadrę dydaktyczną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu oraz ekspertów wewnętrznych i ekspertów zewnętrznych i obejmują zakres:
  • praktycznych aspektów realizacji przez funkcjonariuszy SG działań powrotowych wobec cudzoziemców, w tym w ramach prowadzonych warsztatów zostanie opracowany podręcznik dobrych praktyk w zakresie postępowania o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu z uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej;
  • komunikacji międzykulturowej.
Przewiduje się też organizację konferencji, pt. Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu dla ok. 50 osób. Przedsięwzięcie ma służyć jako platforma do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk różnych środowisk zajmujących się problematyką cudzoziemców w kontekście identyfikacji cudzoziemców jako elementu skutecznego powrotu. Punktem wyjścia interdyscyplinarnej analizy będzie kwestia kulturowej przynależności i związane z tym faktem wyzwania dla służb publicznych w Polsce, jak i środowisk naukowych. W ramach konferencji przedstawione zostaną również praktyczne aspekty identyfikacji cudzoziemców w zakresie proceduralnym i weryfikacji autentyczności dokumentów. Pozwoli to wypracować nowe spojrzenie na przyszłość w kwestii identyfikowania zjawiska jakim jest nielegalna migracja i związane z nią zagrożenia oraz wypracować lepsze metody współpracy w celu zwiększenia skuteczności powrotów nielegalnie przebywających cudzoziemców.
 
W ramach projektu zaplanowano również przygotowanie drugiej edycji studiów podyplomowych z zakresu prowadzonych postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemców do powrotu przeznaczone dla ok. 40 słuchaczy.
 
Działania szkoleniowe zostały przygotowane w taki sposób, aby podnieść kompetencje językowe, merytoryczne jak i interpersonalne, gdyż odpowiednie przygotowanie do pracy zarówno samodzielnej, jak i w grupie, jest kluczowe dla zapewnienia efektywnego zarządzania interakcją w ramach współpracy z cudzoziemcami, jak również pomiędzy urzędami. Jest to niezwykle istotne biorąc pod uwagę ewoluujące przepisy w zakresie kompetencji organów.
 
Wybór tematyki oraz zakresu działań szkoleniowych powstał w oparciu o potrzeby zgłoszone przez Oddziały SG. Jednocześnie tematyki w nich poruszone są komplementarne w stosunku do szkoleń realizowanych przez ośrodki szkolenia SG (finansowanych zarówno z budżetu podstawowego, jak i z innych środków zagranicznych np. FAMI, EFPI, EFU, NMF). 

Przedsięwzięcia współfinansowane:

do góry