Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSS SG w Lubaniu” nr PDP V - NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY -

Nawigacja

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

„Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSS SG w Lubaniu” nr PDP V

Anna Chmura
07.05.2020

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

„Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSS SG w Lubaniu” nr PDP V

Akronim Nazwy: Power of Working Dogs (PoWD)


Wartość całkowita projektu: 2 295 919,02 PLN.
Wartość dofinansowania: 1 951 531,17 PLN.

Ramy czasowe realizacji projektu: 1.04.2020 r. – 30.09.2022 r.

Partnerzy projektu:
Państwowa Straż Graniczna Litwy
Centrum Kynologicznego Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

Projekt pt. „Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSS SG” zakłada wyszkolenie funkcjonariuszy w oddziałach Straży Granicznej przygotowanych do samodzielnej pracy w charakterze instruktora - selekcjonera w szkoleniu przewodników oraz psów służbowych.

Cel szkolenia: przygotowanie kadry instruktorskiej do wykonywania zadań instruktorów - selekcjonerów z zakresu kynologii służbowej. W trakcie działań przewidzianych projektem, słuchacze nabędą wiedzę niezbędną do wyszkolenia, selekcji i doskonalenia i pracy psów służbowych, które służą do zwalczania przestępczości transgranicznej (narkotykowej, terrorystycznej). W projekcie zaplanowano także działania uzupełniające, służące wymianie międzynarodowych doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu kynologii służbowej poprzez dwukrotnie zorganizowane międzynarodowe konferencje, międzynarodowe zawody kynologiczne oraz seminarium. Wszystkie działania realizowane są z udziałem partnerów z Litwy i Ukrainy.

DZIAŁANIA PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU:

DZIAŁANIE 1 - zakup samochodów przeznaczonych do przewozu psów
DZIAŁANIE 2 - zakup sprzętu niezbędnego do szkolenia kandydatów na instruktorów
DZIAŁANIE 3 - wizyta monitorująca
DZIAŁANIE 4 - konferencja kynologiczna – otwierająca projekt
DZIAŁANIE  5 - seminarium
DZIAŁANIE 6.1 - szkolenie kandydatów na instruktorów I
DZIAŁANIE 6.2 - szkolenie kandydatów na instruktorów II
DZIAŁANIE 7 - zawody kynologiczne – zamykające projekt

Realizacja projektu poprzez wyszkolenie kadry instruktorskiej odpowiadającej za selekcję, szkolenie i doskonalenie psów służbowych przyczyni się do podniesienia skuteczności pracy psów patrolowo-obronnych, tropiących oraz specjalnych: do wyszukiwania narkotyków, do wyszukiwania materiałów wybuchowych i broni, z wykorzystaniem niezbędnej infrastruktury oraz wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami projektu, a także służb porządku publicznego.


NORWEGIAN FINANCIAL MECHANISM

„Strengthening the surveillance of UE borders by developing canine training activities, infrastructure conversion, further equipping and expansion of OSS SG  in Lubań” no PDP V

Acronym of Name: Power of Working Dogs (PoWD)

Total value of the project: 2 295 919,02 PLN.

Value of the grant: 1 951531,17 PLN.

Project implementation timeframe: 01 April 2020  – 30 September 2022

Project partners:

Lithuanian State Border Guard Service

Canine Training Centre of State Border Guard Service of Ukraine

The project titled „Strengthening the surveillance of EU borders by developing canine training  activities, infrastructure conversion, further equipping and expansion of OSS SG” involves training of Border Guard officers prepared to operate independently as working dogs selectors and trainers and working dogs handlers instructors.

Training objective: preparation of training staff qualified to carry out tasks within service dogs selection and training. During the project activities, trainees will gain the knowledge necessary to select, train and improve the work of service dogs used for combating cross-border criminality (drug trafficking, terrorism). The project also includes complementary measures aimed at the exchange of experience and good practice in the field of service cynology by handling two international conferences, international service dogs competition and a seminar. All these events to be implemented with participation of the Lithuanian and Ukrainian partners.

ACTIVITIES TO BE IMPLEMENTED UNDER THE PROJECT:

ACTIVITY 1 – purchase of cars intended to transport dogs:

ACTIVITY 2 – purchase of equipment necessary to train candidates for training instructors:

ACTIVITY 3 – monitoring visit:

ACTIVITY 4  – working dog conference – commencement of the project:

ACTIVITY 5 – tutorial:

ACTIVITY 6.1 – training of candidates for instructors I:

ACTIVITY 6.2 – training of candidates for instructors II:

ACTIVITY 7 – service dogs competition – termination of the project:

The implementation of the project through training of instructor staff to be responsible for selection, training and improving service dogs will contribute to the increased efficiency of guard, patrol, tracking and detection dogs trained on drugs, explosives and weapon, using the necessary infrastructure and the experience exchange among the project partners and public order agencies.  

do góry