Straż Graniczna Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 1 - Dialog techniczny -

Nawigacja

Dialog techniczny

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 1

Anna Chmura
09.09.2019

ZAMAWIAJĄCY:
 
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, NIP 613155 55 17
 
DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
 
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2
Osoby wyznaczone do kontaktu: 
 1. ppłk SG Tomasz Różański, tel. 608 522 013, e-mail: tomasz.rozanski@strazgraniczna.pl 
 2. kpt.SGMariuszZajączkowski, tel.606 898466, e-mail: mariusz.zajaczkowski@strazgraniczna.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 
„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”. 
 
I.  PODSTAWA PRAWNA 
 
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z "Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
II.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 
 
 1. Zamawiający ogłasza Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Dostawa symulatora statku powietrznego do celów szkoleniowych”.
 2. Celem ogłoszonego Dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego dostawy przedmiotowego symulatora statku powietrznego, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków umowy przy realizacji zadania. Symulator statku powietrznego powinien stanowić rzeczywiste odzwierciedlenie warunków wykonywania czynności służbowych na pokładzie samolotu. 
  Symulator będzie wykorzystywany do prowadzenia szkoleń zawierających wszystkie niezbędne elementy towarzyszące wykonywaniu czynności przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w trakcie realizacji powrotów drogą powietrzną. Celem szkoleń  na symulatorze będzie podnoszenie umiejętności funkcjonariuszy w trakcie realizowania operacji, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób doprowadzanych, eskortujących, pasażerów i załogi samolotu. 
  Symulator będzie również wykorzystywany do szkoleń adresowanych do załóg samolotów (głównie loty rejsowe) w celu zapoznania ich ze specyfiką operacji realizowanych przez Straż Graniczną, w tym ewentualnego użycia przez eskortujących środków adekwatnych do zaistniałej sytuacji na pokładzie samolotu w różnych warunkach lotu. 
  Przewidywany przez Zamawiającego symulator statku powietrznego (długości ok. 15-16m) powinien obejmować kokpit (kokpit bez przyrządów nawigacyjnych), toalety, pomieszczenia dla obsługi i część pasażerską. Symulator powinien być wyposażony w 3 rzędy siedzeń z prawej i lewej strony korytarza (siedzenia z pasami bezpieczeństwa). Wyposażenie w standardowe elementy bezpieczeństwa jak maski tlenowe również demonstracyjne, kamizelki ratunkowe, wyposażenie obsługi, jak wózek do cateringu oraz inne stosowane w trakcie rejsów. Symulator powinien posiadać co najmniej 2 wejścia w tym 1 wejście/wyjście ze schodami (trap), wyjście ewakuacyjne z trapem pneumatycznym. 
  Przewiduje się wykonanie okien, jako ekranów multimedialnych symulujących różne warunki na zewnątrz, sprzężonych z programem sterującym efektami specjalnymi, jak dźwięki, światło, zadymienie.
  Ponadto przewiduje się wyposażenie w oświetlenie awaryjne z możliwością całkowitego zaciemnienia.
  Oczekuje się, że Uczestnik przedstawi między innymi informacje w następującym zakresie:
  • Rodzaje statków powietrznych możliwych do odtworzenia jako bazy do budowy na tej podstawie symulatora statku powietrznego;
   Przewidywana przez Zamawiającego baza do budowy  symulatora -  A320/A321, 
  • Czym należy kierować się, wybierając bazę do budowy symulatora celem zminimalizowania kosztów;
  • Czy planowana baza - A320/A321, jest rozwiązaniem optymalnym ze względów ekonomicznych, przy uwzględnieniu łatwości budowy, dostępności materiałów, wyposażenia itp., jeżeli nie to proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Rodzaj stosowanych najczęściej materiałów do budowy konstrukcji makiety, czy są to materiały, z których budowane są w rzeczywistości statki powietrzne, czy też są stosowane inne materiały, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Rodzaje materiałów używanych do budowy zewnętrznej części kadłuba, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Rodzaj stosowanych materiałów w celu jak najbardziej realistycznego odtworzenia wnętrza samolotu: czy są to materiały i wyposażenie wykorzystywane przy budowie statków powietrznych, czy też są to elementy imitujące oryginalne wyposażenie, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Czy stosowane wyposażenie jest nowe, czy też stosuje się wyposażenie używane, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Jakiego rodzaju wyposażenie może być ewentualnie zastosowane jako używane oraz jaki ma to wpływ na obniżenie kosztów budowy symulatora, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • W jaki sposób jest zapewniana łączność pomiędzy przedziałem pasażerskim, a kabiną pilotów, czy są stosowane rozwiązania wykorzystywane takie, jak w trakcie produkcji samolotów, czy też inne, jeżeli tak to jakie, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Czy istnieje możliwość montażu urządzeń zadymiających (zadymienie typu scenicznego), proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Jakiego rodzaju oświetlenie jest stosowane (tradycyjne 230 V, czy też inne, jeżeli tak to jakie), proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Przewiduje się wykonanie okien jako ekranów multimedialnych symulujące różne warunki na zewnątrz, sprzężone z programem sterującym efektami specjalnymi jak dźwięki, światło, zadymienie, w związku z powyższym:
   • Jakie wymiary ekranów są stosowane, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
   • Jaka jest możliwość wgrania odpowiedniego scenariusza (oprogramowanie tematyczne): start, lądowanie, lot, turbulencje, pożar, lądowanie awaryjne, sygnały awaryjne, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
   • Czy wszystkie ekrany są sprzężone, czy mogą na nich pojawiać się różne sytuacje tematyczne), proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie; 
   • Jakie rozwiązania stosowane są do sterowania wyświetlanym obrazem w połączeniu z symulacją przechyłu, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
   • Czy jest możliwość montażu dodatkowych wzmocnień w postaci osłon ekranów, w celu ochrony przed uszkodzeniem, z jakiego materiału, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
   • W jaki sposób jest realizowane otwieranie awaryjne drzwi z jednoczesnym  pneumatycznym wypuszczeniem trapu i siatką zabezpieczającą pod trapem, jakie rozwiązania techniczne są stosowane do nadmuchiwania trapu celem obniżenia kosztów eksploatacji, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Czy istnieje możliwość zaprojektowania schodów wejściowych (trapu) o dopuszczalnej masie dla co najmniej 5 osób (schody dostawiane, niezadaszone, z poręczami po obu stronach), proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Jaka jest możliwość wyposażenia makiety statku powietrznego w kamery umożliwiające nagrywanie zajęć prowadzonych we wszystkich pomieszczeniach statku powietrznego, jaka powinna być ich ilość, jaki rodzaj, jaka jest możliwość przesyłania informacji on-line do pomieszczeń hangaru celem bieżącej obserwacji, możliwość nagrywania i archiwizacji danych audio, video, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • W jaki sposób utrzymać odpowiednią temperaturę w symulatorze (np. grzejniki), wilgotność, w jaki sposób zapewnić odpowiednią wentylację, klimatyzację, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Jakie jest zapotrzebowanie na energię elektryczną (średnio);
  • Zakładając długości symulatora ok. 15 -16 m, (symulator na platformie nieruchomej)  jakie byłyby:
   • wymiary gabarytowe produkowanego symulatora;
   • jakie powinny być minimalne wymiary pomieszczenia, w którym będzie montowany symulator statku powietrznego;
   • jakie powinny być minimalne wymiary bramy (wrót) aby można było przetransportować (wprowadzić do pomieszczenia) symulator;
  • Zakładając długości symulatora ok. 15 -16 m, (symulator na platformie ruchomej)  jakie byłyby:
   • wymiary gabarytowe produkowanego symulatora;
   • jakie powinny być minimalne wymiary pomieszczenia, w którym będzie montowany symulator;
   • jakie powinny być minimalne wymiary bramy (wrót) aby można było przetransportować (wprowadzić do pomieszczenia)  symulator;
   • W jaki sposób następuje sterowania symulatorem, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie; 
   • Do jakiej wartości może być realizowane wychylenie (stopnie), w ilu płaszczyznach, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
   • Jakie są możliwości symulacji położenia samolotu podczas startu, lądowania oraz lotu, sprzężenia z programem efektów specjalnych, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • O ile wzrosłyby koszty budowy symulatora na platformie ruchomej, w stosunku do budowy symulatora na platformie nieruchomej;
  • Czy na potrzeby budowy symulatora opracowywany jest projekt;
  • W jaki sposób następuje transport symulatora do miejsca montażu, proszę o przedstawienie optymalnej propozycji w tym zakresie;
  • Jaki jest przewidywany czas realizacji w zakresie budowy symulatora: od daty podpisania umowy do dostawy i uruchomienia w miejscu docelowym;
  • Na jakiej podstawie następuje dopuszczenie do użytkowania, czy tego rodzaju urządzenia (symulatory) posiadają atesty, certyfikaty, inne dokumenty;
  • Jakim odbiorom podlega symulator statku powietrznego. Czy symulator podlega odbiorowi przez UDT.
 3. W toku Dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.
III.  ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 
 
 1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, zgodnie z Regulaminem oraz niniejszym Ogłoszeniem składają prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenia do udziału w Dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami. 
 2. Zgłoszenia można składać: 
  • osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 
  • faksem na nr 75 725 47 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komendant.osssg@strazgraniczna.pl za potwierdzeniem telefonicznym pod numerem telefonu 75 725 4002 ze względu na oprogramowanie antyspamowe.
 3. Termin składania zgłoszeń: 23.09.2019 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w Dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w Dialogu po wyznaczonym terminie. 
 
IV.  ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 
 1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego. 
 • Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 
 • Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski. 
 • Dialog techniczny prowadzony będzie w formie: 
  • spotkań grupowych z uczestnikami; 
  • spotkań indywidualnych z uczestnikami; 
  • wymiany korespondencji w formie pisemnej lub elektronicznej. 
 • Termin zakończenia Dialogu technicznego – do 6 miesięcy od daty terminu składania zgłoszeń.
do góry